pieniadz.pl

Lentex SA
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4/2004

01-03-2005


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004
kwartał / rok
(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31
data przekazania:
Zakłady Lentex SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEX
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-701 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców 54
(ulica) (numer)
(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601
(telefon) (fax)
sbadora@lentex.com.pl
(e-mail) (www)
575-00-07-888 150122050
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 212 655 193 126 47 066 43 571
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 552 7 498 2 557 1 696
III. Zysk (strata) brutto 11 201 8 938 2 479 2 016
IV. Zysk (strata) netto 9 009 6 477 1 994 1 461
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 953 20 016 1 094 4 515
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 828 -7 542 -3 053 -1 701
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 053 -3 567 -1 778 -804
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -16 928 8 907 -3 737 2 009
IX. Aktywa, razem 194 593 195 853 47 706 41 521
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 326 32 392 10 131 6 867
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 501 2 000 613 424
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 922 24 990 8 316 5 298
XIII. Kapitał własny 153 267 163 381 37 575 34 636
XIV. Kapitał zakładowy 12 720 12 720 3 118 2 697
XV. Liczba akcji (w szt.) 6 205 000 6 205 000 6 205 000 6 205 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,45 1,04 0,32 0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,70 26,33 6,06 5,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,88 0,82 0,19 0,17

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm