pieniadz.pl

Lentex SA
Rejestracja obniżenia kapitału zakladowego i zmian statutu

29-09-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 40 / 2005
Data sporządzenia: 2005-09-29
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Rejestracja obniżenia kapitału zakladowego i zmian statutu
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 12 RO - rejestracja zmiany wysokości lub struktury kap zakładoweg
§ 45 ust. 1 pkt 2 RO - statut zmiana
§ 45 ust. 1 pkt 2 lit. b RO - statut sporządzony jednolity tekst
§ 5 ust. 1 pkt 16 RO - umorzenie papierów
Treść raportu:
Zarząd Zakładów "LENTEX" S.A., w Lublińcu informuje, że w dniu 28 września 2005r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 22 września 2005r., oznaczone sygnaturą akt Cz. XVII NS-REJ. KRS/6008/5/649, którym Sąd zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 12.351.373,00 zł. do kwoty 11.121.373 zł. poprzez umorzenie 600.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii A z ich dotychczasowej ilości 4405000 sztuk do 3805000. Łączna ilość akcji po umorzeniu wynosi 5.425.060, co daje 5.425.060 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura kapitału zakładowgo po rejestracji przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego przedstawia sie nastepująco: liczba akcji ogólem5.425.060, w tym: akcji serii A 3.805.000, akcji serii B 1.500.000, akcji serii C 120.060.
Umorzenie akcji nastąpiło dobrowolnie na podstawie Uchwały nr 2 NWZA z dnia 24 czerwca 2005 r. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w drodze pozasesyjnej transakcji pakietowej przeprowadzonej w dniu 21 grudnia 2004 r. po cenie brutto 23,00 zł za jedną akcję. Łącznie za wszystkie akcje Spółka zapłaciła wynagrodzenie w wysokości 13.800.000 zł. Akcje zostały nabyte przez spółkę w celu umorzenia na podstawie art. 362 Par. 1 pkt. 5 Ksh. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenie wyraziło w Uchwale nr 19 podjętej na WZA w dniu 08 kwietnia 2004 r.

Jednocześnie nastąpiła rejestracja zmiany art. 9.1 Statutu Spółki, który po obniżeniu kapitału zakładowego otrzymał następujące brzmienie:
"9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.121.373 (jedenaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 5.425.060 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,05 złotych (słownie: dwa złote pięć groszy) każda, w tym 3.805.000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 0000001 do numeru 3805000, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000 oraz 120.060 (sto dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 120060. Akcje serii A, B, C są równe w prawach".
Zarząd publikuje jednolity tekst Statutu według stanu na dzień 22 września 2005r.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm