pieniadz.pl

Lentex SA
Zwołanie NWZA na dzień 24-11-2005 r.

26-10-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 47 / 2005
Data sporządzenia: 2005-10-26
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zwołanie NWZA na dzień 24-11-2005 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, przy ul. Powstańców 54, działając na podstawie art. 402 i 504 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 24.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
24 listopada 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublińcu,
przy ul. Powstańców 54 (budynek stołówki) o godz. 11.00, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółki Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (Spółka Przejmująca) ze spółką Tkaniny Techniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (Spółka przejmowana) oraz zmiany Statutu Spółki Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw użytkowania wieczystego / własności gruntów oraz praw własności budynków/.
7. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 504 § 2 pkt. 2 K.s.h. zawiadamia się, że od dnia 15 września 2005 r. w siedzibie Spółki w Lublińcu, przy ul. Powstańców 54, akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z następującymi dokumentami planowanego połączenia:
1) planem połączenia,
2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek za trzy
ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
3) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "Lentex" S.A. o połączeniu Spółek,
4) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Tkaniny Techniczne" S.A. o połączeniu Spółek,
5) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej – "Tkaniny Techniczne" S.A na dzień 31 lipca 2005r.
6) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2005r, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
7) Projektem zmian w Statucie Spółki Przejmującej – Zakłady "Lentex" S.A.
Uchwała o połączeniu zostanie podjęta nie wcześniej niż przed upływem sześciu tygodni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem.
Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone w siedzibie Spółki bądź zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji w domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej na tydzień przed terminem odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406 § 2, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych.

Stosownie do postanowienia art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz projektowane zmiany.
Art. 7.1 Statutu Spółki – treść dotychczasowa.
7.1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) 25.23.Z Produkcja materiałów podłogowych i innych materiałów budowlanych.
2) 17.53.Z Produkcji włóknin.
3) 17.14.Z Produkcja przędzy lnianej.
4) 17.54.Z Produkcja konfekcji.
5) 17.54.Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
6) 74.20.A Usługi w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej i
technicznej.
7) 72.20.Z Usługi informatyczne.
8) 74.14.A Usługi ekonomiczno - organizacyjne.
9) 80.42.Z Usługi szkoleniowe.
10) 74.40.Z Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji towarów i usług.
11) 29.40.B Usługi remontowo - inwestycyjne.
12) 63.21.Z Usługi spedycyjne, przewozowe i transportowe.
13) 22.22.Z Usługi poligraficzne.
14) 70.20.Z Usługi mieszkaniowo - socjalne.
15) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
16) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.
17) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych.
18) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.
19) 92.61.Z Usługi turystyczne w oparciu o posiadaną bazę.
20) 63.12.C Prowadzenie składów konsygnacyjnych.
21) 51.41.Z Działalność handlowa (eksport, import) hurtowa i detaliczna w zakresie objętym przedmiotem
działalności oraz w zakresie innych artykułów przemysłowych pochodzenia krajowego i
zagranicznego.
22) 40.30.A Wytwarzanie ciepła.
23) 40.30.B Przesyłanie i dystrybucja ciepła.
Art. 7.1 Statutu – treść proponowanych zmian – dodaje się:
24) 17.21.Z Produkcja tkanin bawełnianych.
25) 17.25.Z Produkcja tkanin pozostałych.
26) 17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych.
27) 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów.
28) 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana.
29) 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.


Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 1 RO.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm