pieniadz.pl

Lentex SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

30-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-30
LENTEX SA
_pełna nazwa emitenta_
LENTEX Materiałów budowlanych _mbu_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
42-700 Lubliniec
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Powstańców Śląskich 54
_ulica_ _numer_
_0-34_ 3515 600 _0-34_ 3515 601
_telefon_ _fax_
lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
_e-mail_ _www_
575-00-07-888 150122050
_NIP_ _REGON_
Ernst & Young Audyt Polska Sp.z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015* półrocze / 2016 półrocze / 2015*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 243 404 164 414 55 565 39 770
II. EBITDA _wynik operacyjny + amortyzacja_** 54 742 40 917 12 497 9 897
III. Zysk/strata ze sprzedaży 76 445 53 851 17 451 13 026
IV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _EBIT_ 33 069 23 153 7 549 5 600
V. Zysk _strata_ brutto 32 309 24 694 7 376 5 973
VI. Zysk _strata_ netto na działalności kontynuowanej 25 692 19 716 5 865 4 769
VII. Zysk _strata_ netto na działalności zaniechanej 6 828 4 533 1 559 1 096
VIII. Zysk _strata_ netto za okres sprawozdawczy 32 520 24 249 7 424 5 866
IX. Zysk _strata_ netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 28 864 21 427 6 589 5 183
X. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 19 009 23 344 4 339 5 647
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 148 -6 115 -4 143 -1 479
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 650 -16 650 3 116 -4 027
XIII. Przepływy pieniężne netto - razem 14 511 579 3 313 140
XIV. Średnioważona liczba akcji zwyklych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 54 287 065 54 002 811 54 287 065 54 002 811
XV. Zysk na jedną akcję*** 0,53 0,40 0,12 0,10
XVI. Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 54 287 065 54 002 811 54 287 065 54 002 811
XVII. Rozwodniony zysk na jedna akcję*** 0,53 0,40 0,12 0,10
XVIII. 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XIX. Aktywa razem 704 269 662 723 159 139 155 514
XX. Zobowiązania 258 413 233 350 58 392 54 758
XXI. Zobowiązania długoterminowe 75 527 72 349 17 066 16 977
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 166 508 161 001 37 625 37 780
XXIII. Kapitał własny 445 856 429 373 100 747 100 756
XXIV. Kapitał podstawowy 22 258 22 258 5 029 5 223
XXV. Liczba akcji 54 287 065 54 146 106 54 287 065 54 146 106
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję*** 8,21 7,93 1,86 1,86


* Prezentowane dane porównywalne zostały przekształcone
na skutek ostatecznego rozliczenia nabycia "Novita" S.A. i "PD Profil
Sp. z o.o." oraz w związku z zamiarem sprzedaży akcji "Novita" S.A. na
30.06.2016r., co zostało zaprezentowane w nocie 1.4 niniejszego
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**
Prezentowane dane uwzględniają zarówno działalność kontynuowaną, jak i
zaniechaną.*** Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro i
uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną.1.
Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu
ogłoszonego przez Prezesa NBP:- dla okresu od 01.01.2016 do
30.06.2016: Tabela kursów nr 125/A/NBP/2016 z dnia 30.06.2016r. 1 EUR =
4,4255- dla okresu od 01.01.2015 do 31.12.2015: Tabela kursów nr
254/A/NBP/2015 z dnia 31.12.2015r. 1 EUR = 4,2615a_ wartość księgowa
na 1 akcję = Kapital własny w tys. zł _ stan na 30.06.2016r._ / liczba
akcji w tys. szt. na 30.06.2016r. = 445.856 / 54.287,065 = 8,21 złb_
wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapital własny w tys. EUR _stan na
30.06.2016r._ / liczba akcji w tys. szt. na 30.06.2016r.= 100.747 /
54.287,065 = 1,86 EUR2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 6
miesięcy 2016 roku _6 miesięcy 2015 roku_ przeliczono na EUR wg kursu
będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa
NBP z 6 miesięcy 2016 roku - 4,3805 _6 miesięcy 2015 roku - 4,1341_.3.
Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN : kurs
średni EUR za ostatnie 6 miesięcy = 0,53 zł/akcję : 4,3805 = 0,12
EUR/akcję.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-29

+ więcej
  • EUR euro 4,6356 +0,03%  +0,16gr
  • USD dolar 4,3697 -0,83%  -3,65gr
  • GBP funt 5,3464 -0,31%  -1,67gr
  • CHF frank 4,8030 +0,12%  +0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm