pieniadz.pl

Lentex SA
Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych

24-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-24
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ informuje, że Rada Nadzorcza podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę na mocy której pozytywnie zaopiniowała ogłoszenie przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż 5.428.707 sztuk akcji własnych Spółki, stanowiących 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie równej 10,50 zł _dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy_ za jedną akcję Spółki _dalej "Wezwanie"_.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Wezwanie ma zostać ogłoszone na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1382_, w ramach realizacji istniejącego w Spółce programu skupu akcji własnych, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Zarządowi na podstawie Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku, zmienionej następnie Uchwałą Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 roku. Celem nabycia akcji własnych w ramach Wezwania ma być ich umorzenie.

Mając powyższe na uwadze Zarząd podejmie czynności zmierzające do ogłoszenia Wezwania w możliwie najszybszym terminie, a jego intencją jest ogłoszenie Wezwania nie później niż w połowie września 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-27

+ więcej
  • EUR euro 4,6065 -0,03%  -0,12gr
  • USD dolar 4,3622 +0,32%  +1,37gr
  • GBP funt 5,2997 +0,03%  +0,17gr
  • CHF frank 4,7590 -0,14%  -0,67gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm