pieniadz.pl

Lentex SA
Zawarcie umowy sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity

26-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-26
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ - w nawiązaniu do trwającego procesu negocjacyjnego w sprawie zawarcia transakcji sprzedaży posiadanego przez Spółkę pakietu akcji spółki "Novita" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze _dalej "Novita"_, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 6/2016, nr 12/2016 oraz 17/2016 - informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Tebesa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej "Kupujący"_ umowę _dalej "Umowa"_, na podstawie której Spółka zobowiązała się do sprzedaży Kupującemu posiadanych akcji Novity w liczbie 1.579.291 sztuk, stanowiących 63,17% udział w kapitale zakładowym Novity i uprawniających do 63,17% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Novity _dalej "Akcje"_.

Zgodnie z treścią Umowy:
1_ Spółka zobowiązała się do sprzedaży Akcji w ramach ogłoszonego przez Kupującego w dniu 07 czerwca 2016 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Novity _dalej "Wezwanie"_, za cenę 53,00 zł _słownie: pięćdziesiąt trzy złote_ za jedną Akcję, tj. za łączną cenę 83.702.423,00 zł _słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote_ za wszystkie Akcje, a łączna cena za wszystkie Akcje zostanie rozliczona w ramach Wezwania;
2_ całkowita odpowiedzialność Spółki z tytułu Umowy nie może przekroczyć 20.000.000,00 zł _słownie: dwadzieścia milionów złotych_, a w stosunku do gwarancji Spółki dotyczących prawa własności Akcji nie może przekroczyć 100% łącznej ceny za wszystkie Akcje;
3_ Spółka oraz jej podmioty zależne nie będą prowadziły działalności konkurencyjnej _marketing, dystrybucja, sprzedaż detaliczna lub odsprzedaż włóknin_ na rzecz klientów Novity przez okres 36 miesięcy.

Umowa przewiduje także następujące kary umowne: _i_ kara umowna zastrzeżona na rzecz Kupującego w wysokości 1 mln zł, w przypadku, gdy Spółka pomimo spełnienia warunków wskazanych w Umowie nie odpowie na Wezwanie; _ii_ kara umowna zastrzeżona na rzecz Spółki w wysokości 1 mln zł, w przypadku, gdy Kupujący naruszy swoje zobowiązanie do nabycia Akcji w ramach Wezwania, w szczególności z powodu braku zmiany przez Kupującego ceny nabycia wskazanej w Wezwaniu na cenę określona w Umowie; _iii_ kara umowa zastrzeżona na rzecz Kupującego za naruszenie przez Spółkę zakazu konkurencji w wysokości 20% całkowitych obrotów pomiędzy Spółką lub jej podmiotem zależnym z klientem Novity objętym zakazem konkurencji.

Ponadto Umowa przewiduje prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy najpóźniej w dniu roboczym następującym po ostatnim dniu trwania zapisów w ramach Wezwania, w kilku określonych w Umowie przypadkach, typowych dla tego rodzaju transakcji.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm