pieniadz.pl

Lentex SA
Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

07-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-07
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 07 czerwca 2016 roku _dalej "ZWZ"_, na podstawie Uchwały Nr 6 w sprawie podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2015, podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,45 zł _słownie: czterdzieści pięć groszy_ na jedną akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej kwoty zysku netto za rok 2015 na kapitał zapasowy.

Na dzień podjęcia przez ZWZ Uchwały Nr 6 w sprawie podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2015 dywidendą objętych jest 54.286.065 sztuk akcji, co daje dywidendę w łącznej wysokości 24.428.729,25 zł _dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy_, natomiast z dywidendy wyłączonych jest 1.000 sztuk akcji własnych _posiadanych przez spółkę zależną "Gamrat" S.A._.

Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 07 lipca 2016 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2016 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11_ oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm