pieniadz.pl

Lena Lighting SA
Informacja na temat zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Informacja na temat zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że otrzymał informację poprzez przesłany dokument fax-em z datą 24.10.2016 r. od PKO BP BANKOWY PTE S.A. w zakresie zwiększenia udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki o następującej treści:
" Zgodnie z art 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity z 2016 roku – Dz.U., poz 1639 z późn. Zm._, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny _zwane dalej odpowiednio "PKO OFE" i "PKO DFE", a łącznie "Funduszami"_, reprezentowane przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną _zwaną dalej "Towarzystwem"_, informują, że w wyniku rozliczenia w dniu 21 października 2016r., transakcji nabycia przez PKO OFE 90 868 _słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem_ sztuk akcji spółki "Lena Lighting S.A." z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej _zwanej dalej "Spółką"_, udział PKO OFE w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył 5%.
Bezpośrednio przed dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji, tj. na dzień 20 października 2016r., PKO OFE posiadał 1 233 077 _słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt siedem_ akcji Spółki _co stanowiło 4,9571% udziału w kapitale zakładowym Spółki_, dających prawo do 1 233 077 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki _stanowiących 4,9571% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki_ PKO DFE posiadał zaś 10 430 _słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści_ akcji Spółki _co stanowiło 0,0419% udziału w kapitale zakładowym Spółki_, dających prawo do 10 430 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki _stanowiących 0,0419% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki_.
Łącznie przed dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji, tj. na dzień 20 października 2016r., Fundusze posiadały 1 243 507 _słownie jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedem_ akcji Spółki _co stanowiło 4,9990% udziału w kapitale zakładowym Spółki_, dających prawo do 1 243 507 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki _stanowiących 4,9990% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki_.
W wyniku wyżej opisanego nabycia akcji, PKO OFE, na dzień 21 października 2016r. posiadał 1 323 945 _słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści pięć_ akcji Spółki _co stanowiło 5,3224% udziału w kapitale zakładowym Spółki_, dających prawo do 1 323 945 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki _stanowiących 5,3224% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki_.
Łącznie zaś, na dzień 21 października 2016r., Fundusze posiadały 1 334 375 _słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć_ akcji Spółki _co stanowiło 5,3643% udziału w kapitale zakładowym Spółki_, dających prawo do 1 334 375 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki _stanowiących 5,3643% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki_. Ogólna liczba głosów oraz akcji w Spółce wynosi 24 875 050. "
W załączeniu otrzymany tekst zawiadomienia.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-06-26

+ więcej
  • EUR euro 4,2642 +0,21%  +0,88gr
  • USD dolar 3,7540 +0,44%  +1,64gr
  • GBP funt 4,7573 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 3,8477 +0,44%  +1,69gr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm