pieniadz.pl

Lena Lighting SA
Raport półroczny P 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSFF
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
LENA LIGHTING SA
_pełna nazwa emitenta_
LENA LIGHTING Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
63-000 Środa Wielkopolska
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Kórnicka 52 52
_ulica_ _numer_
061 2860300 061 2854059
_telefon_ _fax_
office@lenalighting.pl www.lenalighting.pl
_e-mail_ _www_
7861616166 634635800
_NIP_ _REGON_
BDO Sp.z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 59 125 54 079 13 497 13 081
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 879 4 787 886 1 158
III. Zysk _strata_ brutto 4 395 4 483 1 003 1 084
IV. Zysk _strata_ netto 3 523 3 738 804 904
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 526 11 941 1 718 2 888
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 210 -715 505 -173
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 805 -10 736 -3 151 -2 597
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 069 490 -929 119
IX. Aktywa, razem 95 362 96 958 21 548 23 116
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 303 9 118 2 780 2 174
XI. Zobowiązania długoterminowe 404 221 91 53
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 369 8 445 2 569 2 013
XIII. Kapitał własny 83 059 87 840 18 768 20 942
XIV. Kapitał zakładowy 1 244 1 244 281 297
XV. Liczba akcji _w szt._ 24 875 050 24 875 050 24 875 050 24 875 050
XVI. Zysk _strata_ zanualizowany na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,35 0,43 0,08 0,10
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ zanualizowany na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,35 0,43 0,08 0,10
XVIII. 3,34 3,53 0,75 0,84
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 3,34 3,53 0,75 0,84
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,55 0,30 0,12 0,07


Dane zaprezentowane są w załączonym Raporcie P 2016Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-02-24

+ więcej
  • EUR euro 4,5176 +0,18%  +0,83gr
  • USD dolar 3,7145 +0,08%  +0,28gr
  • GBP funt 5,2607 +0,60%  +3,13gr
  • CHF frank 4,0959 -0,72%  -2,99gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm