pieniadz.pl

Kredyt Inkaso SA
Skierowanie roszczenia odszkodowawczego znacznej wartości na drogę sądową

18-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-18
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Skierowanie roszczenia odszkodowawczego znacznej wartości na drogę sądową
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka skierowała do właściwego sądu pozew o zapłatę przeciwko pozwanym solidarnie: Best S.A. z siedzibą w Gdyni oraz Panu Krzysztofowi Borusowskiemu _"Pozwani", "Pozew"_.

Spółka w Pozwie domaga się:
1. Zasądzenia od Pozwanych solidarnie na rzecz Spółki kwoty w wysokości 60.734.500,00 zł _słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych_ wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty,
2. Zasądzenie od Pozwanych solidarnie na rzecz Spółki zwrotu kosztów procesu, według norm przepisanych, o ile na ostatniej rozprawie nie zostanie złożone zestawienie kosztów.

Żądana kwota wynika z roszczenia Spółki wobec Pozwanych o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na skutek rozpowszechniania przez Pozwanych nieprawdziwych i pomawiających informacji: dotyczących Zarządu Spółki, rzekomych nieprawidłowości w Spółce, rzekomego fałszowania sprawozdań finansowych i braku umocowania Zarządu Spółki do działania w jej imieniu, co zdaniem Spółki stanowiło bezpośrednią przyczynę wypowiedzenia przez Trigon Profit XIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _"Trigon Profit XIV NS FIZ"_, Trigon Profit XV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty_"Trigon Profit XV NS FIZ"_, Trigon Profit XVI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty_"Trigon Profit XVI NS FIZ"_, AGIO Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _"AWP NS FIZ"_ oraz AGIO Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _"AWP 2 NS FIZ"_ zawartych ze Spółką umów zlecenia zarządzania portfelami wierzytelności oraz umów o obsługę prawną.

Kwota roszczenia stanowi sumę rzeczywistych strat poniesionych przez Spółkę oraz szacowanych utraconych przez nią korzyści w latach przyszłych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2016 z dnia 10 sierpnia 2016r. oraz dodatkowo szacowanych utraconych korzyści, na skutek m.in. wypowiedzenia umów o zarządzanie przez _"Trigon Profit XIV NS FIZ"_, _"Trigon Profit XV NS FIZ"_, _"Trigon Profit XVI NS FIZ"_.

Spółka informowała, o przyczynach oraz wpływie wypowiedzenia w/w umów na sytuację majątkową Spółki, w tym w szczególności na utratę dalszych systematycznych dochodów jak również o możliwości wystąpienia Spółki na drogę sądową w celu dochodzenia stosownych roszczeń odszkodowawczych, w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym za 1 kwartał roku obrotowego 2016/2017 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 12 sierpnia 2016.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm