pieniadz.pl

Konsorcjum Stali SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
42-400 Zawiercie
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Paderewskiego 120
_ulica_ _numer_
32 67 216 92 32 67 216 92
_telefon_ _fax_
biuro.zawiercie@ks.mail.pl www.konsorcjumstali.com.pl
_e-mail_ _www_
522-00-04-379 001333637
_NIP_ _REGON_
PKF CONSULT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
DANE SKONSOLIDOWANE:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 600 453 583 608 137 074 141 168
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 29 267 10 108 6 681 2 445
III. Zysk _strata_ brutto 28 454 8 614 6 496 2 084
IV. Zysk _strata_ netto 23 053 7 092 5 263 1 715
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 883 1 203 6 594 291
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -207 -4 450 -47 -1 076
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 143 5 468 -7 109 1 323
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 467 2 221 -563 537
IX. Aktywa razem 604 390 522 466 136 570 129 641
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem 277 392 240 331 62 680 56 396
XI. Zobowiązania długoterminowe 822 735 186 172
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 261 885 223 233 59 176 52 384
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 326 998 312 135 73 890 73 245
XIV. Kapitał zakładowy 5 897 5 897 1 333 1 384
XV. Liczba akcji w sztukach 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419
XVI. Zanualizowany zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 5,91 3,37 1,37 0,81
XVII. Rozwodniony zanualizowany zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 5,91 3,37 1,37 0,81
XVIII. Wartość księgowa na akcję _zł/EUR_ 55,45 50,92 12,53 12,14
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _zł/EUR_ 55,45 50,92 12,53 12,14
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 8 185 8 185 1 869 1 980
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą _zł_ 1,39 1,39 0,32 0,34
XXII. Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą 5 456 861 5 456 861 5 456 861 5 456 861
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję objętą dywidendą _zł_ 1,5 1,5 0,34 0,36
DANE JEDNOSTKOWE:
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 597 371 580 242 136 370 140 354
XXV. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 30 226 9 813 6 900 2 374
XXVI. Zysk _strata_ brutto 29 092 8 282 6 641 2 003
XXVII. Zysk _strata_ netto 23 613 6 749 5 390 1 633
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 194 1 479 6 893 358
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -148 -4 543 -34 -1 099
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 704 5 472 -7 238 1 324
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem -1 658 2 408 -378 582
XXXII. Aktywa razem 601 870 550 305 136 000 129 134
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem: 274 085 237 948 61 933 55 837
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 822 735 186 172
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 259 742 222 211 58 692 52 144
XXXVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 327 785 312 357 74 067 73 297
XXXVII. Kapitał zakładowy 5 897 5 897 1 333 1 384
XXXVIII. Liczba akcji w sztukach 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419
XXXIX. Zanualizowany zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 6,04 3,56 1,4 0,86
XL. Rozwodniony zanualizowany zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 6,04 3,56 1,4 0,86
XLI. Wartość księgowa na akcję _zł/EUR_ 55,58 50,92 12,56 12,14
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _zł/EUR_ 55,58 50,92 12,56 12,14
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 8 185,00 8185 1 869 1 980
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą _zł_ 1,39 1,39 0,32 0,34
XLV. Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą 5 456 861 5 456 861 5 456 861 5 456 861
XLVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję objętą dywidendą _zł_ 1,50 1,50 0,34 0,36


UWAGA: W powyższej tabeli wybrane dane z
jednostkowego bilansu_jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej_
prezentowane są na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego a dane
porównywalne, zgodnie z wytycznymi zawartymi w par 89 ust. 1 pkt.1
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. z póź. zm. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
_Dz. U. 2014 poz. 133 z późn. zm._, na ostatni dzień poprzedniego roku
obrotowego, czyli na dzień 31.12.2015 r. Dane porównywalne do pozycji
rachunku zysku i strat oraz przepływów pieniężnych pochodzą z pierwszego
półrocza.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm