pieniadz.pl

Komputronik SA
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta oraz umowy kredytowej spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

04-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-04
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta oraz umowy kredytowej spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 _Emitent_, przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 4 listopada drugostronnie podpisanych egzemplarzy _opatrzonych datą 31 październik 2016_ Aneksu do umowy o multilinię z Bankiem Zachodnim WBK S.A.,
Przedmiotem umowy o multilinię jest przyznanie Emitentowi limitu w wysokości 25.000.000,00 złotych _słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych_ w podziale:
a_ 6.000.000 PLN _słownie: sześć milionów złotych_ z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i akredytywy, w tym akredytywy maksymalnie do kwoty 600.000,00 złotych
b_ 19.000.000 PLN _słownie: dziewiętnaście milionów złotych_ z przeznaczeniem na kredyt w rachunku bieżącym
oraz dla Idea Nord Spółka z o.o. z siedzibą w Suwałkach, podmiotu, w którym Emitent posiada 100% udziałów limitu w wysokości:
c_ 600.000 PLN _sześćset tysięcy złotych_ z przeznaczeniem na akredytywy
Łączna kwota wykorzystania limitu przez obydwie Spółki na gwarancje bankowe i akredytywy nie może przekroczyć 14.000.000 PLN.
Limity zostały przyznane do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Zabezpieczenie umowy o multilinię jest wspólne z zabezpieczeniem kredytu rewolwingowego na kwotę 29.000.000 PLN _słownie: dwadzieścia dziewięć milionów złotych_ z dnia 28 kwietnia 2014r., tj. zastaw rejestrowy na zapasach towarów, cesja należności, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości i umowy ubezpieczenia przedmiotów zastawu rejestrowego, a także hipoteka łączna do kwoty 11.000.000 PLN _słownie: jedenaście milionów złotych_ na nieruchomościach będących własnością Emitenta.

Oprocentowanie kredytów oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Opisane powyżej umowy zostały uznane za umowy spełniające kryteria umowy znaczącej, gdyż ich wartość przy uwzględnieniu poziomu zaangażowania kredytowego Emitenta w Banku Zachodnim WBK S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, co wynika z podpisanej w dniu 28 kwietnia 2014 r. Umowy o Kredyt Rewolwingowy, stanowiącej umowę o największej wartości, której warunki zostały opisane w raporcie bieżącym nr 22/2014r.

Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Zachodniego WBK S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów wynosi 67.050.000 PLN _uległa zwiększeniu o 8.000.000 PLN w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport_.
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm