pieniadz.pl

Komputronik SA
Temat: Zawarcie aneksów do umowy kredytowej Emitenta oraz do umowy kredytowej spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta

27-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-27
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Temat: Zawarcie aneksów do umowy kredytowej Emitenta oraz do umowy kredytowej spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 _Emitent_, przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 27 października drugostronnie podpisanych egzemplarzy _opatrzonych datą 14.10.2016 oraz 26.10.2016_ do umów z mBank S.A., których stroną jest Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o., IT-TENDER Sp. z o.o. _podmioty, z Grupy Kapitałowej Emitenta_.

Łączne zaangażowanie mBanku S.A. w Grupie Kapitałowej Emitenta, we wszystkich rodzajach finansowania, wynosi 60.250.000 PLN _sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN_ i zostało zwiększone, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport o 1.400.000 PLN _jeden milion czterysta tysięcy PLN_.

Otrzymano następujące aneksy:
1. w których stroną jest Komputronik S.A.:
a_ Aneks do umowy na limit udzielony na regulowanie zobowiązań handlowych Emitenta na kwotę 15.000.000 PLN,
b_ Aneks do umowy o długoterminowy kredyt obrotowy na kwotę 15.000.000 PLN

Przedmiotem aneksu do umowy na limit udzielony na regulowanie zobowiązań handlowych Spółki jest przedłużenie limitu do dnia 31 stycznia 2018 roku. Zabezpieczeniem limitu jest weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Przedmiotem aneksu umowy o długoterminowy kredyt obrotowy na kwotę 15.000.000 PLN jest przyznanie spółce kredytu na finansowanie działalności bieżącej. Kredyt obrotowy jest przyznany do dnia 30 września 2018 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych, weksel wraz z deklaracją wekslową, hipoteka na nieruchomości Komputronik S.A. położonej w Poznaniu.

2. w których stroną są trzy podmioty Grupy Komputronik S.A.
a_ aneks do umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych "Umbrella Wieloproduktowa"

Przedmiotem aneksu umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych "Umbrella Wieloproduktowa", mającej na celu zwiększenie elastyczności finansowania działalności handlowej podmiotów Grupy Kapitałowej Emitenta, jest przyznanie Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o. oraz IT TENDER Sp. z o.o. globalnego limitu w wysokości 27.000.000 PLN, w ramach którego udostępniono następujące sublimity:

dla Komputronik S.A. na kwoty:
• 10.000.000 PLN – limit na kredyt w rachunku bieżącym,
• 12.000.000 PLN – limit na gwarancje bankowe,
dla Komputronik Biznes Sp. z o.o. na kwoty:
• 5.000.000 PLN – limit na kredyt w rachunku bieżącym,
• 5.000.000 PLN – limit na gwarancje bankowe,
dla IT-TENDER Sp. z o.o. na kwoty:
• 1.000.000 PLN – limit na gwarancje bankowe.

Łączna kwota wykorzystania limitów przez Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o., IT-TENDER Sp. z o.o. nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu.

Termin ważności linii upływa w dniu 29 września 2017 roku.

Zabezpieczeniem linii wieloproduktowej jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych, hipoteka na nieruchomości Komputronik S.A. położonej w Poznaniu.

Ponadto Emitent ma przyznany w mBank S.A. limit pozwalający na zawieranie transakcji skarbowych na kwotę 2.900.000 PLN _zwiększenie w stosunku do poprzedniego limitu z 1.500.000 PLN do 2.900.000 PLN_. Limit jest zabezpieczony wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wszystkie umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach. Oprocentowanie limitów dla kredytów rachunku bieżącym oparte jest o stawkę WIBOR O/N powiększoną o marżę banku, a pozostałych limitów oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.

Opisane powyżej umowy zostały uznane za umowy spełniające kryteria umów znaczących, gdyż ich wartość przy uwzględnieniu poziomu zaangażowania kredytowego Emitenta w mBank S.A. przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-14

+ więcej
  • EUR euro 4,3988 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,7227 +0,14%  +0,51gr
  • GBP funt 4,8692 +0,08%  +0,40gr
  • CHF frank 4,0906 +0,05%  +0,19gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm