pieniadz.pl

Grupa Kęty SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016

20-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-10-20
GRUPA KĘTY SA
_pełna nazwa emitenta_
KETY Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
32-650 Kęty
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kościuszki 111
_ulica_ _numer_
033 844 60 00 033 845 30 93
_telefon_ _fax_
kety@gk-kety.com.pl www.gk-kety.com.pl
_e-mail_ _www_
549-000-14-68 070614970
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 717 144 1 501 968 393 047 361 180
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 232 136 194 721 53 135 46 825
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 221 937 183 981 50 800 44 242
IV. Zysk _strata_ netto 229 955 158 110 52 636 38 021
V. Zysk _strata_ netto akcjonariuszy jednostki dominującej 229 955 158 110 52 636 38 021
VI. Całkowity dochód _strata_ netto 238 742 152 136 54 647 36 584
VII. Całkowity dochód _strata_ netto akcjonariuszy jednostki dominującej 238 742 152 136 54 647 36 584
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 229 083 165 976 52 436 39 912
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -223 358 -159 925 -51 126 -38 457
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45 089 -649 10 321 -156
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 50 814 5 402 11 631 1 299
XII. Zysk _strata_ netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 24,33 16,79 5,57 4,04
XIII. Rozwodniony zysk _strata_ netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 24,31 16,77 5,56 4,03
POZYCJE BILANSU
XIV. Aktywa razem 2 359 593 1 958 692 547 216 459 625
XV. 1 007 426 679 849 233 633 159 533
XVI. Zobowiązania długoterminowe 229 646 171 553 53 257 40 256
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 777 780 508 296 180 376 119 276
XVIII. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 1 352 167 1 278 843 313 582 300 092
XIX. Kapitał akcyjny 67 534 67 505 15 662 15 841
XX. Liczba akcji 9 453 693 9 441 988 9 453 693 9 441 988
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 143,03 135,44 33,17 31,78
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 142,80 135,00 33,12 31,68
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,00 18,00 0,00 4,22
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży 669 211 635 005 153 180 152 700
XXV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 198 955 144 672 45 540 34 789
XXVI. Zysk _strata_ brutto 199 154 143 502 45 586 34 508
XXVII. Zysk _strata_ netto 189 915 138 723 43 471 33 359
XXVIII. Całkowity dochód _strata_ netto 195 485 134 528 44 746 32 350
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 215 581 189 000 49 346 45 449
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -31 718 -52 479 -7 260 -12 620
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -119 271 -116 019 -27 301 -27 899
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem 64 592 20 502 14 785 4 930
XXXIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 20,10 14,73 4,60 3,54
XXXIV. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 20,08 14,71 4,60 3,54
POZYCJE BILANSU
XXXV. Aktywa razem 1 066 019 944 775 247 221 221 700
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 304 538 213 363 70 626 50 068
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 67 302 70 776 15 608 16 608
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 237 236 142 587 55 018 33 459
XXXIX. Kapitał własny 761 481 731 412 176 596 171 633
XL. Kapitał zakładowy 67 534 67 505 15 662 15 841
XLI. Liczba akcji 9 453 693 9 441 988 9 453 693 9 441 988
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 80,55 77,46 18,68 18,18
XLIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 80,42 77,29 18,65 18,14
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,00 18,00 0,00 4,22


Dane porównywalne:- dotyczące pozycji rachunku zysków i strat,
całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowane
są za okres 9 miesięcy 2015r.,- dotyczące pozycji bilansu
są prezentowane na dzień 31.12.2015r. _koniec poprzedniego roku
obrotowego_W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm