pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy K2 Internet S.A.

05-06-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2008
Data sporządzenia: 2008-06-05
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki K2 INTERNET S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 27 czerwca 2008 r. o godz. 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki K2 INTERNET S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Aleje Solidarności 74 A.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007;
7. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007;
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki;
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2007;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
12. Przyjęcie uchwały w przedmiocie akcji nabytych przez Spółkę od Pana Grzegorza Kurowskiego oraz określenie przeznaczenia tych akcji;
13. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku;
14. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku;
15. Zamknięcie obrad.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Al. Solidarności 74 A, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 20 czerwca 2008 r. do godz. 15.00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406§3, art. 407§1 i art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
(Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm