pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawarcie Aneksu do znaczącej Umowy z PKO BP S.A.

27-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-27
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu do znaczącej Umowy z PKO BP S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, iż przedłużył współpracę z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. _"PKO BP S.A.", "Bank"_ i w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany Aneks Nr 7 z dnia 27 lipca 2016 r. do "Umowy Ramowej o Współpracy z Agencją Interaktywną" z dnia 22 kwietnia 2014 r. _Umowa_ zawartej pomiędzy Agencją K2.PL Sp. z o.o. S.K.A. a PKO BP S.A., rozszerzający zakres Umowy, uszczegóławiający warunki współpracy i przedłużający okres obowiązywania Umowy do dnia 31 lipca 2018 r. Zakres współpracy dotyczy realizacji projektów rozwojowych, bieżącej obsługi serwisów internetowych, w tym obsługi technicznej i utrzymania Systemu, obsługi strategiczno-koncepcyjnej i innych usług, w tym m.in. realizacji badań internetowych, w zakresie bezpośrednio związanym z realizowanymi zadaniami oraz pozycjonowania i optymalizacji serwisów internetowych pod kątem wyszukiwarek _SEO_ dla Banku i został rozszerzony między innymi o konsulting i produkcje projektów mobile. Tekst jednolity aneksowanej Umowy stanowi załącznik do Aneksu.
Umowa ma charakter ramowy, co oznacza, że określa ona generalne warunki współpracy stron w zakresie świadczenia przez Spółkę usług na rzecz PKO BP S.A. w ramach danego zamówienia lub zlecenia, w okresie, na który umowa została zawarta, przez co nie gwarantuje Spółce realizacji usług o określonej wysokości.

Zgodnie z postanowieniami powyższej umowy w przypadku opóźnienia przez Agencję w realizacji przedmiotu Zamówienia i/lub Zlecenia, bądź jego etapów _w szczególności do czasu realizacji zalicza się czas poświęcony na usuwanie Wad_ z przyczyn nie leżących po stronie Banku, Bank ma prawo żądać od Agencji zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia Agencji ustalonego za realizację danego Zamówienia i/lub Zlecenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lub odstąpić od Zamówienia lub Zlecenia w trybie natychmiastowym, jeżeli z przyczyn Agencji opóźnienie przekracza 20% ustalonego harmonogramu.
Bank ma również prawo zażądać od Agencji kar dotyczących dostępności Systemu, przekroczenia czasu reakcji na zgłoszenie oraz rozwiązania zgłoszonego błędu.
W przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez Agencję Bank może żądać zapłaty kary umownej w wysokości wynagrodzenia Agencji za Zamówienie lub Zlecenie, które jest nienależycie wykonywane albo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zaniechania naruszeń i udzieleniu dodatkowego terminu, maksymalnie pięć _5_ dni roboczych na zaniechanie naruszeń i przystąpienie do należytego wykonania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, o którym mowa w zdaniu poprzednim Agencja zapłaci Bankowi karę umowną w wysokości 75 % wynagrodzenia należnego Agencji za Zamówienie, lub Zlecenie, które jest nienależycie wykonywane przez Agencję, przy czym Strony potrącą sobie nawzajem należności wynikające z wynagrodzenia i kary umownej.
Ponadto Bank jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.Za kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą przyjęto prawdopodobieństwo przekroczenia 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy K2 Internet przedstawionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2015.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm