pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 21 czerwca 2016 r.

25-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-25
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 21 czerwca 2016 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. _dalej "Spółka", "Emitent"_, działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro _"Walne Zgromadzenie"_, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a_jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015;
b_skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015;
c_sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015;
d_sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015;
e_sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: _i_ z działalności w 2015 r. oraz z _ii_ wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz z _iii_ oceny sytuacji Spółki, _iv_ oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i _v_ informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze _dalej łącznie "Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2015 r."_
6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015.
7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624,59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm