pieniadz.pl

K2 Internet SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

13-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-11-13
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A. Media
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica) (numer)
48 22 448 70 00 48 22 448 71 01
(telefon) (fax)
relacje@k2.pl www.k2.pl
(e-mail) (www)
951-19-83-801 016378720
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 61 807 53 972 14 863 12 911
II. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 104 -235 25 -56
III. EBITDA 3 298 2 409 793 576
IV. Zysk/Strata brutto 244 5 850 59 1 399
V. Zysk/Strata netto 101 4 375 24 1 047
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 420 4 098 101 980
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -914 4 882 -220 1 168
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 757 -3 595 -903 -860
IX. Przepływy pieniężne netto razem -4 251 5 385 -1 022 1 288
X. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XI. Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 0,04 (PLN) 1,76 (PLN) 0,01 (EUR) 0,42 (EUR)
XII. POZYCJE BILANSOWE 30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014
XIII. Aktywa razem 50 543 53 898 11 924 12 645
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 503 25 474 5 781 5 977
XV. Zobowiązania długoterminowe 4 981 3 588 1 175 842
XVI. 19 522 21 886 4 606 5 135
XVII. Kapitał własny 26 040 28 424 6 144 6 669
XVIII. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 586 583
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody netto ze sprzedaży usług 13 940 11 839 3 352 2 832
XX. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -338 291 -81 70
XXI. EBITDA 2 009 1 906 483 456
XXII. Zysk/Strata brutto 3 249 117 781 28
XXIII. Zysk/Strata netto 3 311 72 796 17
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 147 -858 276 -205
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 941 -689 467 -165
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 975 1 463 -715 350
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem 113 -84 27 -20
XXVIII. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485032 2 485 032 2 485032
XXIX. Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 1,33 (PLN) 0,03 (PLN) 0,32 (EUR) 0,01 (EUR)
XXX. POZYCJE BILANSOWE 30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014
XXXI. Aktywa razem 56 943 55 279 13 434 12 969
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 179 17 341 4 289 4 068
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 11 591 11 271 2 735 2 644
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 6 588 6 070 1 554 1 424
XXXV. Kapitał własny 38 764 37 938 9 145 8 901
XXXVI. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 586 583


Pozycje bilansowe prezentowane są
odpowiednio na dzień 30.09.2015 r. i 31.12.2014 r.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm