pieniadz.pl

K2 Internet SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2014

23-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-23
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A. media
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica) (numer)
+48 22 448 70 00 +48 22 448 71 01
(telefon) (fax)
relacje@k2.pl www.k2.pl
(e-mail) (www)
951-19-83-801 016378720
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 79 294 59 606 18 928 14 155
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 448 -1 194 107 -284
III. EBITDA 5 417 3 054 1 293 725
IV. Zysk (strata) brutto 6 466 -1 680 1 543 -399
V. Zysk (strata) netto 4 801 -1 169 1 146 -278
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 255 4 183 538 993
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 042 -3 108 965 -738
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 706 -30 -885 -7
IX. Przepływy pieniężne netto razem 2 591 1 045 618 248
X. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XI. Zysk na akcję (PLN / EUR) 1,93 -0,47 0,46 -0,11
XII. POZYCJE BILANSOWE 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
XIII. Aktywa razem 53 898 47 831 12 645 11 533
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 474 24 208 5 977 5 837
XV. Zobowiązania długoterminowe 3 588 4 036 842 973
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 21 886 20 172 5 135 4 864
XVII. Kapitał własny 28 424 23 623 6 669 5 696
XVIII. 2 485 2 485 583 599


Pozycje bilansowe prezentowane są
odpowiednio na dzień 31.12.2014 r. i 31.12.2013 r.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm