pieniadz.pl

K2 Internet SA
Raport roczny R 2014

23-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-23
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A. media
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica) (numer)
+48 22 448 70 00 +48 22 448 71 01
(telefon) (fax)
relacje@k2.pl www.k2.pl
(e-mail) (www)
951-19-83-801 016378720
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 15 899 18 147 3 795 4 309
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 201 -2 138 48 -508
III. EBITDA 2 401 842 573 200
IV. Zysk (strata) brutto -59 -2 196 -14 -521
V. Zysk (strata) netto -46 -1 869 -11 -444
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -320 5 244 -76 1 245
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -335 -4680 -80 -1 111
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 554 -677 132 -161
IX. Przepływy pieniężne netto razem -101 -113 -24 -27
X. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XI. Zysk na akcję (PLN / EUR) -0,02 -0,75 0,00 -0,18
XII. POZYCJE BILANSOWE 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
XIII. Aktywa razem 55 279 56 430 12 969 13 607
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 341 18 446 4 068 4 448
XV. Zobowiązania długoterminowe 11 271 7 233 2 644 1 744
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 6 070 11 213 1 424 2 704
XVII. Kapitał własny 37 938 37 984 8 901 9 159
XVIII. 2 485 2 485 583 599


Pozycje bilansowe prezentowane są
odpowiednio na dzień 31.12.2014 r. i 31.12.2013 r.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm