pieniadz.pl

K2 Internet SA
Spełnienie się warunków dotyczących umowy przedwstępnej zbycia papierów wartościowych

05-09-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-09-05
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Spełnienie się warunków dotyczących umowy przedwstępnej zbycia papierów wartościowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent"), działając zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 2) lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2013 roku Nr 1382) w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 20014 roku Nr 133) informuje, że w dniu 5 września 2014 roku spełniły się wszystkie warunki, od których uzależnione zostało zawarcie umowy ostatecznej zastrzeżone w umowie przedwstępnej zbycia 650.000 akcji w spółce AUDIOTEKA S.A. zawartej dnia 1 września 2014 roku pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta - Fabrity K2 Sp. z o.o. (w którym Spółka posiada 100% udziałów) a GPV I Investment Ltd. ("Umowa Przedwstępna"). Informacja o zawarciu Umowy Przedwstępnej została przekazana raportem bieżącym nr 16/2014 z dnia 1 września 2014 roku.
W dniu 5 września 2014 roku spełniły się następujące warunki określone w Umowie Przedwstępnej:
(i) wydanie Emitentowi odcinków zbiorowych Akcji, (ii) wydanie Emitentowi prawidłowego odpisu z księgi akcyjnej AUDIOTEKA S.A. (iii) zawarcie umowy dotyczącej ustania obowiązków Emitenta wynikających z umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników dotyczących AUDIOTEKI S.A., potwierdzenia, że strony tych umów nie mają roszczeń w stosunku do Emitenta, oraz zrzeczenia się określonych uprawnień wynikających ze statutu AUDIOTEKA S.A.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej, w związku ze spełnieniem się powyższych warunków, zawarcie przez Fabrity K2 Sp. z o.o. umowy ostatecznej tj. umowy sprzedaży 650.000 akcji w spółce AUDIOTEKA S.A. na rzecz GPV I Investment Ltd. za łączą cenę 10.000.000 zł netto nastąpi w terminie do dnia 26 września 2014 roku (15 dni roboczych z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm