pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA na dzień 17 czerwca 2014 r.

21-05-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-21
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA na dzień 17 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet SA (dalej "Spółka", "Emitent"), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro ("Walne Zgromadzenie") , z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2013 r.
b)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
c)sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.
d)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r.
e)sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
6.Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
7.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres
12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.
9.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r.
10.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
11.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2013 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.
13.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.
14.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu K2 Internet S.A.
16.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
18.Podjęcie uchwały w sprawie korekty błędu rachunkowego w treści Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
19.Zamknięcie obrad.Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm