pieniadz.pl

K2 Internet SA
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2014

15-05-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-05-15
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica) (numer)
+48 22 448 70 00 +48 22 448 71 01
(telefon) (fax)
relacje@k2.pl www.k2.pl
(e-mail) (www)
951-19-83-801 016378720
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 14 317 12 297 3 417 2 946
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) -510 -1 431 -122 -343
III. EBITDA 474 -571 113 -137
IV. Zysk (strata) brutto -875 -1 582 -209 -379
V. Zysk (strata) netto -824 -1 209 -197 -290
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 170 -157 518 -38
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 367 -122 -565 -29
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -915 324 -218 78
IX. Przepływy pieniężne netto razem -1 112 45 -265 11
X. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XI. Zysk/strata przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -824 -1 209 -197 -290
XII. Zysk/strata na akcję (PLN/EUR) -0,33 -0,49 -0,08 -0,12
XIII. POZYCJE BILANSOWE 31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013
XIV. Aktywa razem 46 072 47 831 11 045 11 533
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 056 23 991 5 527 5 785
XVI. Zobowiązania długoterminowe 4 116 3 819 987 921
XVII. 18 940 20 172 4 541 4 864
XVIII. Kapitał własny 23 016 23 840 5 518 5 748
XIX. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 596 599
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki K2 Internet S.A.
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 3 853 3 673 920 880
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 172 -1 913 41 -458
XXII. EBITDA 801 -1 344 191 -322
XXIII. Zysk (strata) brutto 139 -1 927 33 -462
XXIV. Zysk (strata) netto 113 -1 568 27 -376
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 999 -159 -716 -38
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -860 -338 -205 -81
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 797 323 906 77
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem -62 -174 -15 -42
XXIX. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XXX. Zysk/strata na akcję (PLN/EUR) 0,05 -0,63 0,01 -0,15
XXXI. POZYCJE BILANSOWE 31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013
XXXII. Aktywa razem 59 202 56 430 14 193 13 607
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 537 17 878 4 923 4 311
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 6 609 6 665 1 584 1 607
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 13 928 11 213 3 339 2 704
XXXVI. Kapitał własny 38 665 38 552 9 269 9 296
XXXVII. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 596 599


Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2014 r. i
31.12.2013 r.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm