pieniadz.pl

K2 Internet SA
Raport roczny R 2013

21-03-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-03-21
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica) (numer)
+48 22 448 70 00 +48 22 448 71 01
(telefon) (fax)
relacje@k2.pl www.k2.pl
(e-mail) (www)
951-19-83-801 016378720
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 18 147 30 921 4 309 7 409
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) -2 138 20 867 -508 5 000
III. EBITDA 842 22 646 200 5 426
IV. Zysk (strata) brutto -2 196 20 626 -521 4 942
V. Zysk (strata) netto -1 869 16 630 -444 3 985
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 244 1 063 1 245 255
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 680 -6 952 -1 111 -1 666
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -677 6 048 -161 1 449
IX. Przepływy pieniężne netto razem -113 159 -27 38
X. Średnioważona liczba akcji 2485032 2199078 2485032 2199078
XI. Zysk/strata przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -1 869 16 630 -444 3 985
XII. Zysk na akcję (PLN / EUR) -0,75 7,56 -0,18 1,81
XIII. POZYCJE BILANSOWE 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
XIV. Aktywa razem 56 430 59 692 13 607 14 601
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 878 19 271 4 311 4 714
XVI. Zobowiązania długoterminowe 6 665 7 465 1 607 1 826
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 213 11 806 2 704 2 888
XVIII. 38 552 40 421 9 296 9 887
XIX. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 599 608


Pozycje bilansowe prezentowane są
odpowiednio na dzień 31.12.2013 r. i 31.12.2012 r.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm