pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawiadomienie od BZ WBK Asset Management S.A. – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów.

12-11-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2013
Data sporządzenia: 2013-11-12
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawiadomienie od BZ WBK Asset Management S.A. – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) o następującej treści:

"Zgodnie z art. 69 ust.1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) BZ WBK Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej Spółką) zawiadamia, że w wyniku sprzedaży akcji w dniu 6 listopada 2013 roku, klienci Spółki stali się posiadaczami akcji zapewniających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej K2 Internet S.A.
Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 143 274 akcje spółki, co stanowi 5,77% w kapitale zakładowym.
Z akcji tych przysługiwały 143 274 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 5,77% udziału
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki K2 Internet S.A.
W dniu 6 listopada 2013 roku klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami
o zarządzanie, posiadali łącznie 82 109 akcji, co stanowi 3,30% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 82 109 głosów, co stanowi 3,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeni akcjonariuszy spółki K2 Internet S.A.

Ponadto BZ WBK Asset Management S.A. informuje, iż BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
– o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo (dalej: "Fundusze") spółce BZ WBK Asset Management S.A. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji spółki K2 Internet S.A., BZ WBK Asset Management zobowiązane jest uwzględnić je w zawiadomieniu."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm