pieniadz.pl

Jupiter NFI SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

29-08-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2014-08-29
JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
JUPITER NFI SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
012 632 13 50 012 637 71 80
(telefon) (fax)
jupiter@jupiter-nfi.pl www.jupiter-nfi.pl
(e-mail) (www)
5251347554 011124742
(NIP) (REGON)
BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody i zyski 13 152 15 774 3 148 3 743
II. Zysk ( strata) przed opodatkowaniem -1 729 1 992 -414 473
III. Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -1 241 7 023 -297 1 667
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 717 991 650 235
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 549 2 704 -610 642
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 452 -4 181 -348 -992
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 284 -486 -307 -115
VIII. Aktywa razem 371 517 377 199 89 288 87 129
IX. Zobowiązania razem 90 284 93 625 21 698 21 626
X. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 260 521 264 601 62 612 61 120
XI. Kapitał podstawowy 9 915 9 915 2 383 2 290
XII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 99 149 99 149 99 149 99 149
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 99 148 652 99 148 652 99 148 652 99 148 652
XIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,83 2,86 0,68 0,66
XV. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,83 2,86 0,68 0,66
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 0,07 0,00 0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 0,07 0,00 0,02
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XVIII. Przychody i zyski 4 014 7 034 961 1 669
XIX. Zysk ( strata) przed opodatkowaniem -4 606 -2 787 -1 102 -661
XX. Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -5 385 -3 840 -1 289 -911
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 645 1 738 872 412
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 508 2 530 2 276 600
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 418 -4 332 -3 211 -1 028
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem -265 -64 -63 -15
XXV. Aktywa razem 306 227 322 450 73 596 74 483
XXVI. Zobowiązania razem 96 930 105 935 23 295 24 470
XXVII. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 209 297 216 515 50 301 50 013
XXVIII. Kapitał podstawowy 9 915 9 915 2 383 2 290
XXIX. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 99 149 99 149 99 149 99 149
XXX. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 99 148 652 99 148 652 99 148 652 99 148 652
XXXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,11 2,18 0,51 0,50
XXXII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,11 2,18 0,51 0,50
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,05 -0,04 -0,01 -0,01
XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,05 -0,04 -0,01 -0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-11-30

+ więcej
  • EUR euro 4,3492 +0,38%  +1,65gr
  • USD dolar 3,9810 +0,84%  +3,32gr
  • GBP funt 5,0350 +0,57%  +2,84gr
  • CHF frank 4,5510 +1,06%  +4,79gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm