pieniadz.pl

JHM DEVELOPMENT SA
Podpisanie umów z bankiem na finansowanie inwestycji

27-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-27
Skrócona nazwa emitenta
JHM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Podpisanie umów z bankiem na finansowanie inwestycji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach _dalej "Emitent"_ stosownie do treści Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR informuje, że w dniu 26 września 2016r zostały zawarte z Bankiem Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie _dalej "Bank"_ dwie umowy kredytu obrotowego w walucie polskiej, z przeznaczeniem na finansowane w wartości netto przedsięwzięcia deweloperskiego w ramach II etapu inwestycji "Osiedle Królewskie" w Rumi _Umowa Kredytowa 1_ oraz na finansowanie podatku VAT związanego ze wspomnianym przedsięwzięciem deweloperskim _Umowa Kredytowa 2_

Bank udzielił Emitentowi kredytów na poniższych warunkach:

Umowa Kredytowa 1:

1_ kwota kredytu: 24.960.000,00 złotych,

2_ okres kredytowania: do 31 grudnia 2019r,

3_ cel kredytowania: finansowanie w wartości netto przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą zewnętrzną w ramach II etapu inwestycji "Osiedle Królewskie" w Rumi,

4_ spłata kredytu została zabezpieczona m.in.:

- hipoteką na pierwszym miejscu do kwoty 42.500.000,00 zł ustanowioną na nieruchomości położonej w Rumi, na której realizowana jest inwestycja deweloperska,

- cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości _ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń, ubezpieczenie budowy od ryzyk_

- wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawionym przez Emitenta,

- oświadczeniem o poddaniu się egzekucji Emitenta na podstawie przepisu art.777 par. 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego,

- pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych dla Emitenta w Banku, wraz z Otwartym Mieszkaniowym Rachunkiem Powierniczym prowadzonym dla przedsięwzięcia deweloperskiego,

- globalną cesją wierzytelności przyszłych z tytułu umów sprzedaży lokali mieszkalnych zawieranych przez Emitenta z nabywcami

5_ oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą marżę Banku _WIBOR 3M + stała marża Banku_,

7_ spłata odsetek: miesięcznie,

8_ spłata kapitału, odsetek i innych należności: do 31 grudnia 2019r

Umowa Kredytowa 2:

1_ kwota kredytu: 2.175.000,00 złotych,

2_ okres kredytowania: do 31 grudnia 2019r,

3_ cel kredytowania: finansowanie podatku VAT związanego z przedsięwzięciem deweloperskim polegającym na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą zewnętrzną w ramach II etapu inwestycji "Osiedle Królewskie" w Rumi,

4_ spłata kredytu została zabezpieczona m.in.:

- hipoteką na drugim miejscu do kwoty 3.700.000,00 zł ustanowioną na nieruchomości położonej w Rumi, na której realizowana jest inwestycja deweloperska,

- cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości _ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń, ubezpieczenie budowy od ryzyk_

- wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawionym przez Emitenta,

- oświadczeniem o poddaniu się egzekucji Emitenta na podstawie przepisu art.777 par. 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego,

- pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych dla Emitenta w Banku, wraz z Otwartym Mieszkaniowym Rachunkiem Powierniczym prowadzonym dla przedsięwzięcia deweloperskiego,

- cesja praw ze środków zgromadzonych na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym prowadzonym dla przedsięwzięcia deweloperskiego,

- globalną cesją wierzytelności przyszłych z tytułu umów sprzedaży lokali mieszkalnych zawieranych przez Emitenta z nabywcami

5_ oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą marżę Banku _WIBOR 3M + stała marża Banku_,

6_ spłata odsetek: miesięcznie,

7_ spłata kapitału: do 31 grudnia 2019r

Zapisy umów nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Informacja o przedmiotowych umowach została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej "MAR"_, ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy kredytowej oraz przedmiot jej finansowania.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm