pieniadz.pl

Impexmetal SA
Realizacja skupu akcji własnych

10-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-10
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Realizacja skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w dniu 10 października 2016 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył 34.000 _słownie: trzydzieści cztery tysiące_ sztuk akcji własnych. Zlecenie zostało przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej sprzedaży, lub sfinansowania przejęć w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej Impexmetal, przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 18 z dnia 15 czerwca 2016 r.
W dniu 10 października 2016 roku zrealizowano nabycie 34.000 sztuk o wartości nominalnej 0,40 zł każda w następujących transakcjach stanowiących łącznie 0,0170% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0170% głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A.:
Godzina zawarcia Ilość nabytych akcji Średnia jednostkowa cena % udziału w kapitale zakąłdowym
transakcji w poszczególnych nabycia akcji oraz % głosów na transakcjach Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A.
09:55:54 2 024 2,90 0,0010%
09:56:12 3 297 2,90 0,0016%
09:56:26 2 967 2,90 0,0015%
09:56:45 2 671 2,90 0,0013%
09:57:07 2 404 2,90 0,0012%
09:57:58 2 163 2,90 0,0011%
09:59:05 1 947 2,90 0,0010%
09:59:29 1 752 2,90 0,0009%
09:59:49 10 000 2,90 0,0050%
10:00:09 4 775 2,90 0,0024%
Suma akcji nabytych
w dniu 7.10.2016r. 34 000 0,0170%

W wyniku transakcji z dnia 10 października 2016 roku oraz przy uwzględnieniu uprzednio nabytych przez Spółkę akcji własnych w celu realizacji programu zakupu akcji, Spółka posiada łącznie 7.635.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,82% udziału w kapitale zakładowym oraz 3,82% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm._.
Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji _WE_ nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych _Dziennik Urzędowy WE L 336 z 23 grudnia 2003 r._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm