pieniadz.pl

Impexmetal SA
Realizacja skupu akcji własnych

07-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-07
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Realizacja skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w dniu 7 października 2016 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył 35.000 _słownie: trzydzieści pięć tysięcy_ sztuk akcji własnych. Zlecenie zostało przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej sprzedaży, lub sfinansowania przejęć w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej Impexmetal, przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 18 z dnia 15 czerwca 2016 r.
W dniu 7 października 2016 roku zrealizowano nabycie 35.000 sztuk o wartości nominalnej 0,40 zł każda w następujących transakcjach stanowiących łącznie 0,0175% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0175% głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A.:
Godzina zawarcia Ilość nabytych akcji Średnia jednostkowa % udziału w kapitale zakładowy
transakcji w poszczególnych cena nabycia akcji oraz % głosów na Walnym Zgromadzeniu
transakcjach Impexmetal S.A.

09:25:12 3 320 2,90 0,0017%
09:25:26 3 168 2,90 0,0016%
09:25:44 2 851 2,90 0,0014%
09:26:04 2 566 2,90 0,0013%
09:26:24 2 309 2,90 0,0012%
09:26:41 2 078 2,90 0,0010%
09:27:00 1 870 2,90 0,0009%
09:29:35 1 683 2,90 0,0008%
09:37:33 1 515 2,90 0,0008%
09:42:09 1 364 2,90 0,0007%
09:42:25 1 227 2,90 0,0006%
09:47:27 1 104 2,90 0,0006%
09:50:02 400 2,90 0,0002%
10:01:41 954 2,90 0,0005%
10:12:30 859 2,90 0,0004%
10:13:28 773 2,90 0,0004%
10:42:39 6 738 2,90 0,0034%
10:55:56 221 2,90 0,0001%
Suma akcji nabytych
w dniu 7.10.2016r. 35 000 0,0175%

W wyniku transakcji z dnia 7 października 2016 roku oraz przy uwzględnieniu uprzednio nabytych przez Spółkę akcji własnych w celu realizacji programu zakupu akcji, Spółka posiada łącznie 7.601.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,80% udziału w kapitale zakładowym oraz 3,80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm._.
Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji _WE_ nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych _Dziennik Urzędowy WE L 336 z 23 grudnia 2003 r._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm