pieniadz.pl

sprzedaż aktywów o znacznej wartości

03-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-03
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
sprzedaż aktywów o znacznej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Impera Capital S.A. _Emitent_ informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym tj. 3 czerwca 2016 roku za pośrednictwem domu maklerskiego sprzedaży 1.173.336 akcji spółki Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce stanowiących 14,23% kapitału zakładowego spółki Awbud S.A., dających prawo do 1.173.336 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 14,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu _dalej Akcje_. Przedmiotem dokonanej sprzedaży jest cały posiadany pakiet akcji spółki Awbud S.A. należący do Emitenta, wobec czego Emitent w chwili obecnej nie posiada już akcji spółki Awbud S.A.

Sprzedaż nastąpiła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowych.

Cena sprzedaży jednej akcji Awbud S.A. wyniosła 4,00 zł za 1 akcję. Łączna cena sprzedaży uzyskana przez Emitenta wynosi 4.693.344 zł.

Wartość ewidencyjna sprzedanych Akcji w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 31.03.2016r. ujmowana wg wartości rynkowej, wynosiła łącznie 5.737.613,04 zł. Wartość nominalna jednej akcji spółki Awbud S.A. wynosi 0,50 zł.

Brak powiązań między Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a nabywającym wskazane Akcje.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest cena sprzedanych Akcji, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1_ oraz §7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm