pieniadz.pl

sprzedaż udziałów spółki zależnej Impera Alfa sp. z o.o.

18-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-18
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
sprzedaż udziałów spółki zależnej Impera Alfa sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_informuje, że w związku z:
•zamiarem wzięcia udziału przez spółkę zależną od Emitenta – Impera Alfa sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, _"Impera Alfa", o której Emitent informował raportem bieżącym nr 77/2014 w dniu 30 grudnia 2014 r._ w konkursie na realizację Poddziałania 1.3.1 "Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014–2020 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju _NCBR_ z siedzibą w Warszawie _"Konkurs"_, oraz
•koniecznością spełnienia kryteriów formalnych Konkursu odnoszących się do struktury właścicielskiej podmiotów ubiegających się o dofinansowanie projektu grantowego BRIdge Alfa w ramach Działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w dniu 17 maja 2016 r. Emitent zawarł umowy sprzedaży 2.660 udziałów Impera Alfa, stanowiących 76% kapitału zakładowego Impera Alfa _"Umowy Sprzedaży"_ na rzecz następujących osób fizycznych pełniących jednocześnie funkcje Członków Zarządu Emitenta:
1.665 udziałów Impera Alfa, stanowiących 19,0% kapitału zakładowego Impera Alfa na rzecz Pana Cezarego Gregorczuk, za cenę 99.284,50 zł
2.665 udziałów Impera Alfa, stanowiących 19,0% kapitału zakładowego Impera Alfa na rzecz Pana Łukasza Kręskiego, za cenę 99.284,50 zł
3.665 udziałów Impera Alfa, stanowiących 19,0% kapitału zakładowego Impera Alfa na rzecz Pana Adama Wojackiego, za cenę 99.284,50 zł
4.665 udziałów Impera Alfa, stanowiących 19,0% kapitału zakładowego Impera Alfa na rzecz Pana Andrzeja Ziemińskiego, za cenę 99.284,50 zł

Ponadto Emitent informuje, że w dniu 17 maja 2016 r. zawarł umowy zobowiązujące do przeniesienia własności w odniesieniu do 2.204 udziałów Impera Alfa niezarejestrowanych na dzień podpisania umów w kapitale zakładowym Impera Alfa _"Umowy Zobowiązujące"_, z osobami fizycznymi pełniącymi jednocześnie funkcje Członków Zarządu Emitenta:
1. z Panem Cezarym Gregorczuk zobowiązując się do przeniesienia na jego rzecz własności 551 udziałów Impera Alfa, za cenę 87.072,25 zł
2. z Panem Łukaszem Kręskim zobowiązując się do przeniesienia na jego rzecz własności 551 udziałów Impera Alfa, za cenę 87.072,25 zł
3. z Panem Adamem Wojackim zobowiązując się do przeniesienia na jego rzecz własności 551 udziałów Impera Alfa, za cenę 87.072,25 zł
4. z Panem Andrzejem Ziemińskim zobowiązując się do przeniesienia na jego rzecz własności 551 udziałów Impera Alfa, za cenę 87.072,25 zł
z tym zastrzeżeniem, że własność wskazanych udziałów przejdzie na wymienione wyżej osoby z chwilą zarejestrowania podwyższeń kapitału zakładowego Impera Alfa.

Emitent informuje, iż ceny udziałów ustalone w Umowach Sprzedaży oraz w Umowach Zobowiązujących do przeniesienia własności odpowiadają sumie wartości wkładów pieniężnych wniesionych przez Emitenta na kapitał zakładowy i zapasowy Impera Alfa.

W wyniku zawarcia umów sprzedaży udziałów Impera Alfa przestała być spółką zależną Emitenta, który obecnie posiada 840 udziałów Impera Alfa, stanowiących 24% kapitału zakładowego Impera Alfa. Tym samym Impera Alfa spełniła jedno z kryteriów formalnych Konkursu na realizację Poddziałania 1.3.1 "Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014–2020.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wystąpi do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o potwierdzenie dokonanych wyżej transakcji.

Transakcje dokonane przez Emitenta ze względu na ich wartość nie spełniają warunków umowy znaczącej ani też przedmiot tych transakcji nie stanowi aktywów znacznej wartości w rozumieniu rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Emitenta informuje również, że w związku z Konkursem w dniu dzisiejszym została złożona do Impera Alfa "Deklaracja Finansowania", w której to Emitent zadeklarował wnoszenie środków pieniężnych w wysokości do 6 mln zł tytułem podwyższeń kapitału zakładowego Impera Alfa w ramach finansowania Projektu Grantowego: BRIdge Alfa w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm