pieniadz.pl

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

16-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-05-16
IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IMPERA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-675 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wołoska 22A
_ulica_ _numer_
22 378 55 50 22 378 55 51
_telefon_ _fax_
biuro@imperasa.pl www.imperasa.pl
_e-mail_ _www_
526-10-29-979 010965971
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE _JEDNOSTKOWE_
I. Przychody z inwestycji 34 82 8 20
II. Wynik z inwestycji netto 1 067 5 039 245 1 215
III. Zyski _straty_ z inwestycji 440 - 101 -
IV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 507 5 039 346 1 215
V. Zysk _strata_ brutto 1 507 5 039 346 1 215
VI. Zysk _strata_ netto 1 507 5 020 346 1 210
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 699 -1 555 -620 -375
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 105 -152 483 -37
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 412 1 500 95 362
X. Przepływy pieniężne netto, razem -182 -207 -42 -50
XI. wg stanu na dzień: 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
XII. Aktywa razem 30 379 28 413 7 117 6 667
XIII. Zobowiązania i Rezerwy, razem 3 349 2 890 785 678
XIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 312 2 831 776 664
XVI. Kapitał własny _aktywa netto_ 27 030 25 523 6 333 5 989
XVII. 5 640 5 640 1 321 1 323
XVIII. Liczba akcji 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,88 2,72 0,67 0,64
XX. Zysk _strata_ netto na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,16 0,09 0,04 0,02
WYBRANE DANE FINANSOWE _GRUPA_
XXI. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 154 322 35 78
XXII. Zysk _strata_ brutto z podstawowej działalności 1 868 5 606 429 1 351
XXIII. Zysk _strata_ netto z podstawowej działalności 1 499 4 991 344 1 203
XXIV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 499 4 992 344 1 203
XXV. Zysk _strata_ brutto 1 470 4 979 337 1 200
XXVI. Zysk _strata_ netto 1 470 4 960 337 1 195
XXVII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej _działalność kontynuowana_ -2 701 -1 557 -620 -375
XXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej _działalność kontynuowana_ 2 105 -152 483 -37
XXIX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej _działalność kontynuowana_ 412 1 500 95 362
XXX. Przepływy pieniężne netto razem _działalność kontynuowana_ -184 -209 -42 -50
XXXI. wg stanu na: 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
XXXII. Aktywa, razem 30 392 28 425 7 120 6 670
XXXIII. Zobowiązania 3 379 2 854 792 670
XXXIV. Rezerwy 37 65 9 15
XXXV. Kapitał własny 26 976 25 506 6 320 5 985
XXXVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 26 976 25 506 6 320 5 985
XXXVII. Kapitał zakładowy 5 640 5 640 1 321 1 323
XXXVIII. Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli 0 0 0 0
XXXIX. Liczba akcji _w szt._ 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000
XL. Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,87 2,71 0,67 0,64
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm