pieniadz.pl

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

13-03-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Impera Capital S.A.(Spółka, Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476).
Emitent informuje, iż dnia 28 listopada 2014 roku przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o następującej treści:
"Na podstawie art. 57 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 67, poz. 476), Zarząd Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: "Emitent") przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informacje o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej.
Emitent informuje, iż dnia 27.11.2014 r. złożył do Sądu Okręgowego w Poznaniu, I Wydział Cywilny, pozew o zapłatę (Pozew), przeciwko Grzegorzowi Kopaczewskiemu, w którym wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla kwoty o wartości 9.001.138,28 zł (dziewięć milionów jeden tysiąc sto trzydzieści osiem złotych i 28/100) będącej przedmiotem należnej Emitentowi kwoty wierzytelności wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu.
Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania powyższej informacji do publicznej wiadomości, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2015 roku.
Emitent uznał, że ujawnienie powyższych informacji na obecnym etapie mogłoby naruszyć ekonomiczny, słuszny interes Emitenta.
W ocenie Emitenta opóźnienie przedmiotowej informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, zaś Emitent zapewni zachowanie poufności tych informacji do chwili opublikowania stosownego raportu bieżącego wypełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia, w tym prowadząc rejestr informacji poufnych."

W ocenie Emitenta podanie informacji do publicznej wiadomości o złożeniu Pozwu przeciwko Grzegorzowi Kopaczewskiemu (" Pozwany") na ówczesnym etapie, mogłoby naruszyć ekonomiczny, słuszny interes Emitenta, o czym Zarząd Spółki informował Komisję Nadzoru Finansowego jak również narazić Emitenta na szkodę i przeszkodzić Emitentowi w dochodzeniu należności. Wobec faktu, iż w dniu dzisiejszym tj. 13 marca 2015 r. pełnomocnik Emitenta powziął informację telefoniczną z Sądu o doręczeniu pozwu Pozwanemu, Emitent ujawnił informację.
W ocenie Emitenta pozew jest zasady, gdyż przedmiotem pozwu jest wierzytelność Emitenta wynikająca z umowy sprzedaży akcji zawartej przez Emitenta z Grzegorzem Kopaczewskim w 17 lipcu 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami.
Kwota należności dochodzona przez Emitenta od Pozwanego na podstawie wyżej wskazanego Pozwu, stanowi wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami
Oraz
§ 5 ust. 1 pkt. 8 w zw. § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm