pieniadz.pl

emisja obligacji

26-02-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-26
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
emisja obligacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), informuje, że w dniu 25 lutego 2015 r. dokonał emisji i przydziału 1.000 (jeden tysiąc) obligacji serii M o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda (Obligacje M). Ponadto Emitent informuje, że w dniu 25 lutego 2015 r. dokonał emisji i przydziału 500 (pięćset) obligacji serii N o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda (Obligacje N). Wartość emisji Obligacji M i Obligacji N, zarówno każdej z osobna jak i łącznie, nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta a więc nie ma zastosowania § 5.1. pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jednocześnie Zarząd informuje, że:
- część Obligacji M objął członek Zarządu Emitenta i Zarząd na podstawie art. 15 w związku z art. 17 KSH zwoła w wymaganym terminie Walne Zgromadzenie obejmujące w porządku obrad podjęcie odpowiedniej uchwały w zakresie wyrażenia zgody na objęcie części Obligacji M przez wskazaną wyżej osobę,
- zabezpieczeniem Obligacji M i Obligacji N będzie blokada aktywów, rozumianych, jako środki finansowe (gotówka, należności) oraz instrumenty finansowe, zdeponowanych na rachunkach papierów wartościowych i pieniężnych Emitenta do wysokości 200% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji M i Obligacji N, stanowiących wartość przekraczającą łącznie 10% kapitałów własnych Emitenta. O ustanowieniu zabezpieczeń Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm