pieniadz.pl

zawarcie znaczących Umów

30-12-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 77 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-30
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
zawarcie znaczących Umów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą: "Impera Capital S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej, jako "Emitent") informuje, iż w dniu 29 grudnia 2014 roku została zawarta Umowa o współpracy BRIdge Alfa (dalej, jako "Umowa") pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (dalej, jako "NCBR") a spółką Impera Financial sp. z o.o. w organizacji (dalej, jako "Spółka"), która to spółka jest spółką w 100% zależną od Emitenta. W tym samym dniu do Umowy w charakterze strony przystąpiła spółka Impera Alfa sp. z o.o. spółka w organizacji (dalej, jako "Impera Alfa"), która to spółka jest spółką w 100% zależną od Emitenta.
Przedmiotem Umowy jest określenie wiążących Strony zasad i warunków realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie współfinansowania projektów o charakterze naukowo-badawczym i/lub badawczo-rozwojowym w ramach projektu systemowego pt. BRIdge Alfa, które Spółka wraz z Impera Alfa i NCBR chcą wspólnie realizować.
Impera Alfa została powołana, jako wehikuł venture capital, który realizował będzie inwestycje na wczesnym etapie w innowacyjne projekty posiadające tzw. polski pierwiastek. Obszar inwestycyjny Impera Alfa został określony, jako szeroko zdefiniowany sektor rolnictwa oraz hodowli zwierząt, technologie dla przemysłu spożywczego, energetyka odnawialna, technologie z zakresu clean-tech oraz oportunistycznie projekty z innych dziedzin, m.in. z zakresu Internetu. Wartość pojedynczego projektu inwestycyjnego, co do zasady nie będzie przekraczać 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
Zgodnie z postanowieniami Umowy Strony planują jej realizację przez okres 4 lat, z możliwością przedłużenia o 1 rok.
Jednocześnie w związku z Umową Emitent w dniu 29 grudnia 2014 r. zawarł z Impera Alfa oraz Spółką przy udziale NCBR umowę zobowiązującą, w której jako Inwestor zobowiązał się wobec Impera Alfa do wniesienia na żądanie Impera Alfa środków pieniężnych tytułem wpłat na kapitał zakładowy i na kapitał zapasowy Impera Alfa tytułem objęcia udziałów Impera Alfa do kwoty 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) (dalej jako "Umowa Zobowiązująca" ).
Dodatkowo udziały Impera Alfa oraz Spółki, zgodnie z postanowieniami stosownych dokumentów korporacyjnych tych podmiotów mają ograniczoną zbywalność, w ten sposób, że zarówno do zbycia jak i do obciążenia udziałów Impera Alfa i Spółki przez Emitenta, koniecznym będzie uzyskanie zgody powołanego zgodnie z Umową organu opiniodawczo–doradczego Impera Alfa tj. Komitetu Inwestycyjnego, pod rygorem bezskuteczności odpowiednio wobec Impera Alfa oraz Spółki.
Zgodnie z założeniami Umowy Budżet Impera Alfa wynosić będzie do 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), przy czym:
- NCBR za pośrednictwem Impera Alfa będzie przekazywał podmiotom, w których Impera Alfa dokona inwestycji, świadczenia pieniężne o charakterze pomocy publicznej dla młodych innowacyjnych przedsiębiorców w wysokości do 9.600.000 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych);
- Impera Alfa otrzyma od NCBR wsparcie o charakterze pomocy publicznej dla młodych innowacyjnych przedsiębiorców w wysokości do 6.400.000 zł (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy złotych);
- Emitent na podstawie Umowy Zobowiązującej wniesie do Impera Alfa wkład w wysokości do 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż łączna wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Umowa Zobowiązująca została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż łączna wartość przedmiotu Umowy Zobowiązującej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744) 2007 oraz art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539)


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm