pieniadz.pl

Zatwierdzenie Zasad Funkcjonowania Systemu Rachunkowości Impera Capital S.A.

19-08-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2014
Data sporządzenia: 2014-08-19
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Zatwierdzenie Zasad Funkcjonowania Systemu Rachunkowości Impera Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Impera Capital S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2014 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zasad Funkcjonowania Systemu Rachunkowości Impera Capital S.A. ("Zasady"). Przyjęcie Zasad ma związek ze zmianami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dotyczącymi sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (MSSF 10). Zarząd Emitenta postanowił o przyjęciu w stosunku do Impera Capital S.A. definicji jednostki inwestycyjnej. W ocenie Zarządu Emitenta, Impera Capital S.A. spełnia na podstawie paragrafu 27 MSSF 10 definicję jednostki kwalifikującej się, jako "jednostka inwestycyjna". Poniżej zostały zaprezentowane subiektywne założenia charakteryzujące Emitenta, jako "jednostkę inwestycyjną":
- Emitent prowadzi wiele inwestycji w celu dywersyfikacji ryzyka i maksymalizacji zwrotów,
- współpracuje z wieloma inwestorami, którzy nie są powiązani z Emitentem, innymi członkami Grupy, ani z zarządcą inwestycji,
- udziały własnościowe w Impera Capital S.A. mają formę instrumentów kapitałowych, którym przypisuje się proporcjonalnie część aktywów netto Emitenta,
- Emitent nie planuje utrzymywać portfela inwestycji bezterminowo, tj. posiada "strategię wyjścia" z inwestycji. W przypadku inwestycji w instrumenty kapitałowe realizowane strategie wyjścia polegać będą między innymi na sprzedaży poprzez rynek regulowany (dla instrumentów notowanych), plasowaniu posiadanych pakietów akcji wśród inwestorów finansowych bądź branżowych, a także realizację procesów zmierzających do upublicznienia spółek portfelowych (IPO). Emitent nie wyklucza również dokonywania likwidacji majątku i/lub sprzedaży aktywów spółek, jako metody wyjścia z inwestycji. Dłużne papiery wartościowe utrzymywane są do terminu wymagalności, w przypadku braku terminowego ich wykupu Emitent podejmuje przewidziane prawem działania w celu windykacji należności.
Ponadto od 1 stycznia 2014 roku Emitent wyceniać będzie wszystkie swoje inwestycje w wartości godziwej przez wynik finansowy.
W ocenie Zarządu Emitenta przyjęcie nowych Zasad oraz kwalifikacja Emitenta, jako "jednostki inwestycyjnej" pozwoli na uproszczenie raportowania finansowego przez Emitenta, szczególnie w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz zwiększy czytelność raportów okresowych dla odbiorców. Przyjęte Zasady mają zastosowanie dla sprawozdań finansowych oraz księgowości Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm