pieniadz.pl

rejestracja zmian Statutu spółki Impera Capital S.A.

23-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-23
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
rejestracja zmian Statutu spółki Impera Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod firmą: "Impera Capital Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej, jako "Spółka"), informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 roku, Spółka powzięła informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w tym samym dniu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 maja 2014 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmian w zakresie treści art. 17 i 26 ust. 1 oraz uchylenia art. 35 ust. 1 Statutu Spółki.
Spółka podaje treść dotychczasowych i zmienionych jednostek redakcyjnych.
Dotychczasowa treść art. 17 Statutu:
"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z wyłączeniem sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy".
Nowe brzmienie art. 17 Statutu:
"W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie".
Dotychczasowa treść art. 26 ust.1 Statutu:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego".
Nowe brzmienie art. 26 ust.1 Statutu:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego".
Uchylona treść art. 35 ust.1:
"W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie".
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm