pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016

20-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla banków
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-10-20
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDEA BANK S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
01-208 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Przyokopowa 33
_ulica_ _numer_
22 270 58 68 22 327 09 80
_telefon_ _fax_
kontakt@ideabank.pl www.ideabank.pl
_e-mail_ _www_
5260307560 011063638
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat niebadane niebadane niebadane niebadane
II. Wynik z tytułu odsetek 441 304 255 121 100 834 61 349
III. Wynik z tytułu prowizji i opłat 252 835 292 801 57 770 70 410
IV. Zysk brutto 367 312 102 575 83 927 24 666
V. Zysk netto 384 878 249 076 87 941 59 895
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 384 701 248 915 87 900 59 857
VII. Całkowite dochody za okres 377 315 243 984 86 213 58 671
VIII. Przepływy pieniężne netto -59 523 -227 788 -13 600 -54 776
IX. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015
X. niebadane niebadane
XI. Suma aktywów 20 652 761 18 840 615 4 789 601 4 421 123
XII. Kapitał własny ogółem 2 411 897 2 038 014 559 345 478 239
XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 411 897 2 038 038 559 345 478 244
XIV. Kapitał zakładowy 156 804 156 804 36 365 36 795
XV. Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981
XVI. Współczynnik wypłacalności _skonsolidowany_ 16,8% 14,9% 16,8% 14,9%
XVII. Dane dotyczące jednostkowego rachunku zysków i strat 3 kwartały 2016 3 kwartały 2015 3 kwartały 2016 3 kwartały 2015
XVIII. niebadane niebadane niebadane niebadane
XIX. Wynik z tytułu odsetek 335 706 199 583 76 706 47 994
XX. Wynik z tytułu prowizji i opłat 144 666 191 690 33 055 46 096
XXI. Zysk brutto 185 216 112 627 42 320 27 083
XXII. Zysk netto 154 921 89 067 35 398 21 418
XXIII. Całkowite dochody za okres 147 340 83 866 33 666 20 167
XXIV. Przepływy pieniężne netto -129 118 -21 670 -29 502 -5 211
XXV. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015
XXVI. niebadane niebadane
XXVII. Suma aktywów 20 424 316 17 877 087 4 736 622 4 195 022
XXVIII. Kapitał własny ogółem 1 928 073 1 872 150 447 141 439 317
XXIX. Kapitał zakładowy 156 804 156 804 36 365 36 795
XXX. Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981
XXXI. Współczynnik wypłacalności _jednostkowy_ 14,0% 16,5% 14,0% 16,5%


Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na euro według
następujących zasad:


- Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego
przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski obowiązujących na dzień 30 września 2016 roku w wysokości 1 EUR =
4,312 zł oraz na 31 grudnia 2015 roku w wysokości 1 EUR = 4,2615 zł.


- Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje dotyczące
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 9
miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 oraz 2015 roku _odpowiednio 1
EUR = 4,3766 zł i 1 EUR = 4,1585 zł_.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm