pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU

28-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-28
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Spółka"_ przekazuje poniżej brzmienie proponowanych zmian Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 października 2016 roku:

Aktualne brzmienie § 5 ust. 2 Statutu Spółki:

"§ 5
2.Przedmiotem działalności Banku jest ponadto:

_1_ obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
_2_ zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
_3_ dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 5 _pięć_ lat od daty nabycia - w odniesieniu do nieruchomości oraz w okresie 3 _trzy_ lat od daty nabycia - w odniesieniu do pozostałych składników majątku. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej,
_4_ świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
_5_ usługi finansowe związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi,
_6_ leasing finansowy,
_7_ nabywanie i zbywanie nieruchomości,
_8_ dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
_9_ zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych,
_10_ wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
_11_ wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną. Proponowane brzmienie § 5 ust. 2 Statutu Spółki:

"§ 5
2. Przedmiotem działalności Banku jest ponadto:

_1_ obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
_2_ zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
_3_ dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 5 _pięć_ lat od daty nabycia - w odniesieniu do nieruchomości oraz w okresie 3 _trzy_ lat od daty nabycia - w odniesieniu do pozostałych składników majątku. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej,
_4_ świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
_5_ usługi finansowe związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi,
_6_ leasing finansowy,
_7_ nabywanie i zbywanie nieruchomości,
_8_ dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
_9_ zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych,
_10_ wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
_11_ wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną,
_12_ pełnienie funkcji banku reprezentanta oraz prowadzenie ewidencji obligacji w rozumieniu ustawy o obligacjach,
_13_ świadczenie następujących innych usług finansowych:
a_ usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów faktoringowych, umów forfaitingowych oraz w zakresie sprzedaży usług leasingu finansowego,
b_ usługi pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek,
c_ usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów acquiringowych."

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_ w związku z § 38 ust. 1 pkt 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm