pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY ZASTAWU NA RZECZ EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO NA AKTYWACH O ZNACZNEJ WARTOŚCI

21-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-21
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY ZASTAWU NA RZECZ EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO NA AKTYWACH O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Emitent"_, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 czerwca 2016 r. zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu _"EBI"_ umowę dotyczącą ustanowienia zastawu finansowego na rzecz EBI _"Zastaw", "Umowa Zastawu"_ na obligacjach skarbowych należących do Emitenta. Umowa Zastawu została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności EBI wynikających z umowy pożyczki zawartej przez EBI ze spółką zależną od Emitenta tj. Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. Wartość zobowiązania Spółki zabezpieczonego Zastawem wynosi równowartość kwoty 50 000 000 EUR.

Przedmiotem Umowy Zastawu jest ustanowienie na rzecz EBI Zastawu na następujących obligacjach skarbowych zdeponowanych na rachunku Emitenta prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"KDPW"_:

1_ 140 000 sztuk obligacji skarbowych z terminem zapadalności w styczniu 2020 r., o jednostkowej wartości nominalnej 1000 PLN _"Obligacje 1"_,
2_ 150 000 sztuk obligacji skarbowych z terminem zapadalności w styczniu 2021 r., o jednostkowej wartości nominalnej 1000 PLN _"Obligacje 2"_,
_dalej łącznie jako "Obligacje"_

Umowa Zastawu przewiduje, że Obligacje będą podlegały blokadzie na rachunku Emitenta prowadzonym przez KDPW, na podstawie instrukcji złożonej przez Emitenta w KDPW. Zastaw wygaśnie z upływem okresu zabezpieczenia, lecz nie później niż w dniu 1 kwietnia 2025 r. Pozostałe warunki Umowy Zastawu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również zastrzeżonych warunków oraz terminów rozwiązujących i zawieszających.

Pomiędzy Emitentem jako zastawcą oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi a EBI jako zastawnikiem i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą żadne powiązania.

Umowa Zastawu uznana została za znaczącą umowę ze względu na fakt, że zarówno wartość nominalna, jak i ewidencyjna jej przedmiotu przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Obligacje stanowią aktywa o znacznej wartości w związku z tym, że ich wartość nominalna, jak również ich wartość ewidencyjna przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Łączna nominalna wartość Obligacji wynosi 290 000 000 PLN. Na dzień 20 czerwca 2016 r. wartość ewidencyjna Obligacji 1 wynosi 139 884 729,96 PLN, natomiast wartość ewidencyjna Obligacji 2 wynosi 148 863 429,30 PLN.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_ w związku z § 5 ust. 1 pkt 1_ i 3_ oraz § 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm