pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
ZAWARCIE PRZEZ IDEA LEASING S.A. UMOWY POŻYCZKI Z EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM

16-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-16
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
ZAWARCIE PRZEZ IDEA LEASING S.A. UMOWY POŻYCZKI Z EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Emitent"_, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 czerwca 2016 r. otrzymał od spółki Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"IL"_ – spółki zależnej od Emitenta – zawiadomienie o zawarciu w dniu 15 czerwca 2016 r. przez IL jako pożyczkobiorcę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu jako pożyczkodawcą _"EBI"_ umowy pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw _"Umowa Pożyczki"_.

Przedmiotem Umowy Pożyczki jest udzielenie IL przez EBI kredytu o wartości stanowiącej ekwiwalent kwoty 50.000.000 EUR w celu finansowania akcji leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania przedsiębiorstw o średnim poziomie kapitalizacji _typu Mid-Caps_.

Zgodnie z Umową Pożyczki wypłata środków może być dokonana w nie więcej niż 5 transzach, z których żadna nie może być mniejsza niż ekwiwalent kwoty 10.000.000 EUR. Wypłata transz może nastąpić według uznania IL w walucie EUR lub PLN. Oprocentowanie otrzymanej pożyczki może być naliczane zarówno w oparciu o stałą stopę, jak i zmienną opartą o stopę referencyjną właściwą dla danej waluty powiększoną o marżę ustaloną na warunkach rynkowych.

Termin spłaty został ustalony na okres od 4 do 6 lat od momentu wypłaty środków na podstawie ustalonego w Umowie Pożyczki harmonogramu wydatkowania.

Zabezpieczeniem udzielonego kredytu na podstawie Umowy Pożyczki będzie zastaw na obligacjach skarbowych będących własnością Emitenta oraz ustanowienie blokady na w/w obligacjach na rachunku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

W przypadkach określonych w Umowie Pożyczki związanych w przedterminową spłatą, opóźnieniem spłaty, odroczeniem terminu spłaty lub anulowaniem wypłaty bądź nie spełnieniem przez IL warunków alokacji, IL zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz EBI odszkodowania.

Zobowiązania EBI wynikające z Umowy Pożyczki są warunkowe i uzależnione od ustanowienia przez Emitenta zastawu finansowego na obligacjach Skarbu Państwa należących do Emitenta na rzecz IL, w celu zabezpieczenia roszczeń EBI od IL.

Umowa Pożyczki podlega prawu Księstwa Luksemburga. Ewentualne spory związane z Umową Pożyczki strony poddały jurysdykcji sądu właściwego miejscowo dla miasta Luksemburg.

Pozostałe warunki Umowy Pożyczki nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku.
Umowa Pożyczki uznana została za znaczącą umowę ze względu na fakt, że jej wartość przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_ w związku z § 5 ust. 1 pkt 3_ oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm