pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI GETBACK S.A. PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ

15-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-15
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI GETBACK S.A. PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 15 marca 2016 r. dotyczącego zawarcia przez Getin International S.a.r.l. _spółka pośrednio zależna od Emitenta, "GI"_ ze spółką Emest Investments sp. z o.o. _"Kupujący"_ warunkowej umowy sprzedaży 100 % akcji zwykłych na okaziciela spółki GetBack S.A. _"GB", "Akcje GB"_ – spółki pośrednio zależnej od Emitenta _"Umowa"_ i raportu bieżącego nr 32/2016 r. z dnia 14 czerwca 2016 r. dotyczącego zmiany Umowy oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 26 marca 2016 r., raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 12 maja 2016 r., raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 18 maja 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie spełnienia kolejnych warunków zawieszających określonych w Umowie, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 czerwca 2016 r. spełnił się ostatni warunek określony w Umowie _"Warunek"_.

Warunek dotyczył wydania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych _"TFI"_ lub fundusze współpracujące z GB _"Fundusze"_ oświadczeń dotyczących zgodności z prawem procesów przetwarzania danych osobowych oraz zawarcia porozumień pomiędzy GB a TFI lub Funduszami o braku podstaw do wypowiedzenia umów serwisowych i umów obsługi prawnej.

W związku ze spełnieniem się Warunku, w wykonaniu Umowy, w dniu dzisiejszym, tj. 15 czerwca 2016 r. nastąpiło:
_a_ przeniesienie własności Akcji GB z GI na Kupującego za pośrednictwem Haitong Bank, S.A., Oddział w Polsce i zapłata pierwszej transzy ceny sprzedaży w wysokości PLN 515.000.000;
_b_ ustanowienie zastawu zwykłego i zawarcie umowy zastawu rejestrowego na akcjach GB, stanowiących 62% kapitału zakładowego GB, w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych GI wynikających z Umowy o zapłatę drugiej transzy ceny sprzedaży w wysokości PLN 310.000.000 _"Umowa Zastawu"_.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_ w związku z § 5 ust. 1 pkt 4_ oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm