pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
ZAWARCIE ANEKSU DO ZNACZĄCEJ UMOWY WARUNKOWEJ ZAWARTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ, DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI GETBACK S.A.

14-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-14
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
ZAWARCIE ANEKSU DO ZNACZĄCEJ UMOWY WARUNKOWEJ ZAWARTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ, DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI GETBACK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 15 marca 2016 r., dotyczącego m.in. zawarcia przez Getin International S.a.r.l. _spółka pośrednio zależna od Spółki, "Sprzedający"_ ze spółką Emest Investments sp. z o.o. _"Kupujący"_ warunkowej umowy sprzedaży 100 % akcji zwykłych na okaziciela spółki GetBack S.A. _"Umowa"; "Akcje"_ oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2016 z dnia 26 marca 2016 r., nr 22/2016 z dnia 12 maja 2016 r., nr 25/2016 z dnia 18 maja 2016 r. oraz nr 28/2016 z dnia 31 maja 2016 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 czerwca 2016 r. Spółka otrzymała od Sprzedającego zawiadomienie o zawarciu w dniu 13 czerwca 2016 r. przez Sprzedającego i Kupującego aneksu do Umowy _"Aneks"_.

Na podstawie Aneksu dokonana została zmiana postanowień Umowy dotyczących zapłaty ceny za Akcje w kwocie 825.000.000,00 PLN _"Cena"_ w transzach. Zgodnie z treścią Aneksu, w przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności Ceny w transzach, zapłata Ceny może nastąpić w dwóch następujących transzach:

1_ transza pierwsza w kwocie 515.000.000,00 PLN _stanowiąca 103/165 Ceny_ płatna w dniu przeniesienia własności Akcji określonym w Umowie _"Dzień Zamknięcia"_,
2_ transza druga w kwocie 310.000.000,00 PLN _stanowiąca 62/165 Ceny_ wraz z określonymi w Umowie odsetkami płatna w terminie do 18 miesięcy od Dnia Zamknięcia.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_ w związku z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm