pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
INFORMACJA O ZMIANIE ZNACZĄCEJ UMOWY

10-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-10
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
INFORMACJA O ZMIANIE ZNACZĄCEJ UMOWY
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 10 czerwca 2016 r., Emitent zawarł ze spółkami: Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie _"GNB"_, Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"GL"_, Getin Leasing Spółka Akcyjna 2 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu _"GL 2"_, Getin Leasing Spółka Akcyjna 3 S.K.A. _"GL 3"; GL, GL 2 oraz GL 3 dalej łącznie jako "Spółki Leasingowe"_ aneks nr 2 do generalnej umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 21 marca 2016 r. _"Aneks", "Umowa"_, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Na podstawie Aneksu, zwiększony został maksymalny limit nabywanych wierzytelności leasingowych o kwotę 200.000.000,00 PLN _słownie: dwieście milionów złotych_ tj. do kwoty 600.000.000,00 PLN _słownie: sześćset milionów złotych_, co stanowi jednocześnie maksymalny poziom zaangażowania Emitenta w nabywanie wierzytelności leasingowych od GNB. Zwiększenie limitu nie oznacza powstania po stronie GNB obowiązku do przedstawiania nowych wierzytelności leasingowych do wykupu. Aneks nr 2 doprecyzowuje również prawo Emitenta do odmowy nabycia wierzytelności leasingowych, w szczególności kiedy będzie to uzasadnione możliwym naruszeniem obowiązujących Emitenta norm ostrożnościowych lub wskaźników kapitałowych.
Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Zgodnie z Umową, Emitent może nabywać wierzytelności od GNB z tytułu rat leasingowych oraz rat pożyczek wynikających z umów leasingu i umów pożyczek zawartych i zawieranych przez Spółki Leasingowe oraz sprzedanych uprzednio przez Spółki Leasingowe na rzecz GNB. Emitent może nabywać także inne wierzytelności _tj. pochodzące z innych tytułów niż umowy leasingu lub pożyczek zawieranych przez Spółki Leasingowe_, jeśli takie wierzytelności znajdą się w ofercie GL, a GNB dokona wykupu rat z tytułu takich umów.

Z tytułu nabywanych wierzytelności Emitent dokonuje zapłaty na rzecz GNB ceny ustalanej z uwzględnieniem stopy dyskontowej, której wysokość stanowi stawka referencyjna WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Emitenta.
Zabezpieczeniem należności Emitenta z tytułu wykupu wierzytelności na podstawie Umowy są przewłaszczenie na zabezpieczenie przedmiotów leasingu, odpowiedzialność regresowa GL względem Emitenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na prowadzonych przez Emitenta rachunkach bankowych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż do czasu obowiązywania umów leasingu i pożyczki, objętych sprzedażą wierzytelności.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, ani nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Wartość przedmiotu Umowy po zawarciu Aneksu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, wobec czego Emitent informuje o jego zawarciu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_ w związku z § 5 ust. 1 pkt 3_ oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm