pieniadz.pl

IDEA BANK SPӣKA AKCYJNA
ZISZCZENIE SIĘ WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZNACZĄCEJ UMOWY WARUNKOWEJ ZAWARTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ, DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY SPÓŁKI GETBACK S.A.

31-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-31
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
ZISZCZENIE SIĘ WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZNACZĄCEJ UMOWY WARUNKOWEJ ZAWARTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ, DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY SPÓŁKI GETBACK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 15 marca 2016 r., dotyczącego m.in. zawarcia przez Getin International S.a.r.l. _spółka pośrednio zależna od Spółki, "Sprzedający"_ ze spółką Emest Investments sp. z o.o. _"Kupujący"_ warunkowej umowy sprzedaży 100 % akcji zwykłych na okaziciela spółki GetBack S.A. _"Umowa"_ oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2016 z dnia 26 marca 2016 r., nr 22/2016 z dnia 12 maja 2016 r. oraz nr 25/2016 z dnia 18 maja 2016 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 maja 2016 r. otrzymał od Sprzedającego zawiadomienie o spełnieniu się jednego z warunków określonych w Umowie.

Kupujący, zgodnie z Umową, zawiadomił Sprzedającego o zarejestrowaniu w dniu 30 maja 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany statutu GetBack S.A. polegającej na zamianie akcji zwykłych na okaziciela GetBack S.A. na akcje zwykłe imienne.

O spełnieniu się pozostałych warunków zawieszających określonych w Umowie Spółka będzie informować w drodze kolejnych raportów bieżących.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_ w związku z § 5 ust. 1 pkt 4_ oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm