pieniadz.pl

Globe Trade Centre SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

24-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-24
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
_pełna nazwa emitenta_
GTC Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-146 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
17 Stycznia 45a
_ulica_ _numer_
022 166 07 00 022 166 04 10
_telefon_ _fax_
gtc@gtc.com.pl www.gtc.com.pl
_e-mail_ _www_
527-00-25-113 012374369
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Sprawozdanie skonsolidowane
I. Przychody operacyjne 256 864 248 648 58 826 60 031
II. Zysk brutto z działalności operacyjnej 186 013 166 317 42 600 40 154
III. Zysk _strata_ brutto 201 377 46 463 46 061 11 241
IV. Zysk _strata_ netto 153 983 25 065 35 207 6 064
V. Zysk _strata_ za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0.34 _0.08_ 0.08 0.02
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 158 993 145 636 36 412 35 161
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _896 124_ 199 349 _205 227_ 48 129
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 325 702 _347 311_ 74 591 _83 829_
IX. Zwiększenie/ _zmniejszenie_ stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów _395 196_ _4 976_ _95 580_ 126
X. Na dzień 30 czerwca 2015 r. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Na dzień 30 czerwca 2015 r. Na dzień 31 grudnia 2015 r.
XI. Aktywa razem 7 359 775 6 646 024 1 663 038 1 559 550
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 431 832 3 998 768 1 001 431 938 348
XIII. Zobowiazania długoterminowe 3 788 975 3 438 897 856 169 806 969
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 642 857 559 871 145 262 131 379
XV. Kapitał własny 2 927 943 2 647 256 661 607 621 202
Sprawozdanie jednostkowe
XVI. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 242 5 387 1 881 1 303
XVII. II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _3 447_ _5 075_ _787_ _1 228_
XVIII. III. Zysk _strata_ brutto 71 062 132 377 16 220 32 020
XIX. IV. Zysk _strata_ netto 202 180 86 485 46 146 20 920
XX. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _13 142_ _4 684_ _3 000_ _1 133_
XXI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _181 557_ _51 959_ _41 439_ _12 568_
XXII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _22 320_ 36 725 _5 094_ 8 883
XXIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem _217 019_ _19 918_ _49 533_ _4 818_
XXIV. IX. Aktywa razem 3 960 161 2 953 457 894 851 704 143
XXV. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 080 839 1 080 839 227 967 257 686
XXVI. XI. Zobowiazania długoterminowe 528 621 718 856 119 449 171 385
XXVII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 224 568 123 497 50 744 29 443
XXVIII. XIII. Kapitał własny 2 951 292 1 872 618 666 883 446 457
XXIX. XIV. Kapitał zakładowy 46 022 35 131 10 399 8 376
XXX. XV.Średna ważona liczba akcji 460 216 478 351 310 288 460 216 478 351 310 288
XXXI. XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,44 0,25 0,10 0,06
XXXII. XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,44 0,25 0,10 0,06
XXXIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 6,41 5,33 1,45 1,27
XXXIV. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 6,41 5,33 1,45 1,27
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-13

+ więcej
  • EUR euro 4,4011 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 3,7176 -1,02%  -3,82gr
  • GBP funt 4,8652 -0,77%  -3,76gr
  • CHF frank 4,0887 -0,29%  -1,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm