pieniadz.pl

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016

28-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-10-28
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
_pełna nazwa emitenta_
GPW Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
00-498 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Książęca 4
_ulica_ _numer_
_22_ 628-32-32
_telefon_ _fax_
gpw@gpw.pl www.gpw.pl
_e-mail_ _www_
526-025-09-72 012021984
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, po przeglądzie
I. Przychody ze sprzedaży 229 150 244 071 52 584 58 708
II. Rynek finansowy 134 222 150 965 30 800 36 312
III. Przychody z obsługi obrotu 85 832 103 735 19 696 24 952
IV. Przychody z obsługi emitentów 17 790 18 456 4 082 4 439
V. Przychody ze sprzedaży informacji 30 600 28 774 7 022 6 921
VI. Rynek towarowy 93 687 90 950 21 499 21 877
VII. Przychody z obsługi obrotu 44 363 44 909 10 180 10 802
VIII. Prowadzenie RŚP 21 243 18 648 4 875 4 486
IX. Rozliczenia transakcji 28 081 27 392 6 444 6 589
X. Przychody pozostałe 1 241 2 157 285 519
XI. Koszty działalności operacyjnej 112 419 128 482 25 797 30 904
XII. Pozostałe przychody 445 1 093 102 263
XIII. Pozostałe koszty 970 2 109 223 507
XIV. Zysk z działalności operacyjnej 116 206 114 573 26 666 27 559
XV. Przychody finansowe 10 639 8 078 2 441 1 943
XVI. Koszty finansowe 6 162 6 618 1 414 1 592
XVII. 2 282 187 524 45
XVIII. Zysk przed opodatkowaniem 122 965 116 220 28 217 27 955
XIX. Podatek dochodowy 22 335 20 732 5 125 4 987
XX. Zysk netto za okres 100 630 95 488 23 092 22 968
XXI. Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję [1] _w PLN, EUR_ 2,40 2,28 0,55 0,55
XXII. EBITDA [2] 135 914 134 398 31 189 32 327
[1] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
[2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnią kursu EUR/PLN za pierwsze 9 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski _odpowiednio: 1 EUR = 4,3578 PLN za pierwsze 9 miesięcy 2016 r. oraz 1 EUR = 4,1574 PLN za pierwsze 9 miesięcy 2015 r._.
XXIII. Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, po przeglądzie Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XXIV. 30 września 2016 31 grudnia 2015 30 września 2016 31 grudnia 2015
XXV. Aktywa trwałe 584 694 580 645 135 597 136 254
XXVI. Rzeczowe aktywa trwałe 119 554 125 229 27 726 29 386
XXVII. Wartości niematerialne 262 401 261 728 60 854 61 417
XXVIII. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 196 025 188 570 45 460 44 250
XXIX. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 749 406
XXX. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 288 282 67 66
XXXI. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 4 677 4 836 1 085 1 135
XXXII. Aktywa obrotowe 462 093 442 170 107 164 103 759
XXXIII. Należności handlowe oraz pozostałe należności 38 093 81 273 8 834 19 072
XXXIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 423 933 360 393 98 315 84 570
XXXV. Pozostałe aktywa obrotowe 67 504 16 118
XXXVI. AKTYWA RAZEM 1 046 787 1 022 815 242 761 240 013
XXXVII. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 722 353 720 721 167 522 169 124
XXXVIII. Udziały niekontrolujące 512 546 119 128
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 137 314 258 799 31 845 60 729
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 186 608 42 749 43 276 10 032
XLI. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 046 787 1 022 815 242 761 240 013
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.09.2016 r. _1 EUR = 4,3120 PLN_ oraz 31.12.2015 r. _1 EUR = 4,2615 PLN_.
XLII. Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Okres 9 miesięcy zakończony/ Stan na dzień Okres 9 miesięcy zakończony/ Stan na dzień
XLIII. 30 wrzesnia 2016 30 września 2015
XLIV. Rentowność EBITDA _EBITDA/ Przychody ze sprzedaży_ 59,3% 55,1%
XLV. Rentowność działalności operacyjnej _Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży_ 50,7% 46,9%
XLVI. Stopa zwrotu z kapitałów własnych _ROE_ _Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy_ 18,2% 17,5%
XLVII. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego _Zobowiązania oprocentowane[3]/ Kapitał własny_ 34,1% 35,5%
[3] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm