pieniadz.pl

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii D i E

13-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-13
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii D i E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. oraz nr 33/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW", "Emitent"_ informuje, że w dniu 13 października 2016 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 1058/2016 w sprawie emisji 1.200.000 _słownie: milion dwieście tysięcy_ obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł _słownie: sto złotych_ każda i o łącznej wartości nominalnej 120.000.000 zł _słownie: sto dwadzieścia milionów złotych_ _"Obligacje"_.
Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach:
• serii D o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 60.000.000 zł _słownie: sześćdziesiąt milionów złotych_ _"Obligacje Serii D"_ oraz
• serii E o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 60.000.000 zł _słownie: sześćdziesiąt milionów złotych_ _"Obligacje Serii E"_.
Obligacje będą emitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. _"Ustawa"_ i nie będą posiadały formy dokumentu. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego przez Spółkę i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje nie będą zabezpieczone.
Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst, prowadzonym przez GPW oraz na rynku regulowanym w ramach Catalyst, prowadzonym przez BondSpot S.A.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej określanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży. Marża dla Obligacji zostanie ustalona odrębną uchwałą Zarządu Giełdy.
Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych. Odsetki od Obligacji Serii D i odsetki od Obligacji Serii E będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji Obligacji Serii D i Obligacji Serii E zawartych w prospekcie emisyjnym dotyczącym Obligacji.
Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał 31 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE _Dz. Urz. UE L Nr 173_ _"Rozporządzenie MAR"_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-04

+ więcej
  • EUR euro 4,5540 +0,32%  +1,47gr
  • USD dolar 3,7851 +0,91%  +3,42gr
  • GBP funt 5,2717 +0,51%  +2,67gr
  • CHF frank 4,1003 +0,05%  +0,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm