pieniadz.pl

Getin Holding SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

12-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-08-12
GETIN HOLDING SA
_pełna nazwa emitenta_
GETIN Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
53-413 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Gwiaździsta 66
_ulica_ _numer_
071 797 77 00 071 797 77 16
_telefon_ _fax_
info@getinsa.pl www.getinholding.pl
_e-mail_ _www_
895-16-94-236 932117232
_NIP_ _REGON_
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z tytułu odsetek - działalność kontynuowana 718 947 719 576 164 124 174 059
II. Przychody z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana 272 244 272 007 62 149 65 796
III. Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana 313 405 13 235 71 545 3 201
IV. Zysk brutto - działalność kontynuowana 298 961 32 524 68 248 7 867
V. Zysk netto - działalność kontynuowana 310 397 86 050 70 859 20 815
VI. Zysk netto - działalność zaniechana 43 681 56 985 9 972 13 784
VII. Zysk netto ogółem 354 078 143 035 80 830 34 599
VIII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 201 335 73 879 45 962 17 871
IX. - z działalności kontynuowanej 177 016 40 147 40 410 9 711
X. - z działalności zaniechanej 24 319 33 732 5 552 8 160
XI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 152 743 69 156 34 869 16 728
XII. - z działalności kontynuowanej 133 381 45 903 30 449 11 104
XIII. - z działalności zaniechanej 19 362 23 253 4 420 5 625
XIV. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -podstawowy _w zł/ EURO na jedną akcję_ 0,28 0,10 0,06 0,02
XV. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -rozwodniony _w zł/ EURO na jedną akcję_ 0,28 0,10 0,06 0,02
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej _622 109_ _352 643_ _142 018_ _85 301_
XVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 504 766 _902_ 115 230 _218_
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej _242 530_ 150 065 _55 366_ 36 299
XIX. Zwiększenie _zmniejszenie_ netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów _359 873_ _203 480_ _82 153_ _49 220_
30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XX. Aktywa ogółem 23 604 298 23 166 018 5 333 702 5 436 118
XXI. Zobowiązania ogółem 20 519 634 20 446 518 4 636 682 4 797 963
XXII. Zobowiązania wobec klientów 15 442 429 14 659 703 3 489 420 3 440 034
XXIII. Kapitał własny ogółem 3 084 664 2 719 500 697 020 638 156
XXIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 001 557 1 779 778 452 278 417 641
XXV. Udziały niekontrolujące 1 083 107 939 722 244 742 220 514
XXVI. Kapitał zakładowy 731 289 731 289 165 244 171 604
XXVII. Liczba akcji 731 289 368 731 289 368 731 289 368 731 289 368
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- --------------------------- ----------------------------- ---------------------------
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego I półrocze 2016 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2015
XXVIII. Przychody ogółem 57 691 24 405 13 170 5 903
XXIX. Zysk _strata_ brutto 15 053 _50 696_ 3 436 _12 263_
XXX. Zysk _strata_ netto 30 432 _39 647_ 6 947 _9 590_
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej _58 278_ 3 612 _13 304_ 874
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 102 414 _117 169_ 23 380 _28 342_
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej _62 275_ 89 820 _14 216_ 21 727
XXXIV. Zwiększenie _zmniejszenie_ netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów _18 139_ _23 737_ _4 141_ _5 742_
XXXV. Zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,04 _0,06_ 0,01 _0,01_
XXXVI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,04 _0,06_ 0,01 _0,01_
30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XXXVII. Aktywa ogółem 2 142 773 2 287 093 484 188 536 687
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 194 071 303 097 43 853 71 124
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 381 734 445 276 86 258 104 488
XL. Kapitał własny 1 566 968 1 538 720 354 077 361 075
XLI. Kapitał podstawowy 731 289 731 289 165 244 171 604
XLII. Liczba akcji 731 289 368 731 289 368 731 289 368 731 289 368
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm