pieniadz.pl

Gant Development SA
odniesienie do raportów 111 i 112 z 14 sierpnia 2014

04-09-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 118 / 2014
Data sporządzenia: 2014-09-04
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
odniesienie do raportów 111 i 112 z 14 sierpnia 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do opublikowanych raportów bieżących nr 111 2014 z 14 sierpnia 2014 r. oraz nr 112 2014 z 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 12 listopada 2014 roku, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej niniejszym wskazuje, iż zwołanie przedmiotowego walnego zgromadzenia nastąpiło na żądanie akcjonariusza Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej, tj. na wniosek Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pomorska Sp. z o.o. Nadto Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej niniejszym wskazuje, iż treść uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 listopada 2014 r. dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy przedstawiona została w żądaniu akcjonariusza, tj. Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pomorska Sp. z o.o. w przedmiocie zwołania walnego zgromadzenia. Z uwagi na fakt, iż treść powyższych uchwał narusza zasady określone w § 448 § 3 k.s.h. podjęcie uchwał oznaczałoby warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego przekraczające dwukrotność kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwał, jak również z uwagi na fakt, iż podjęcie tych uchwał doprowadziłoby do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej jest przeciwny podejmowaniu rzeczonych uchwał w kształcie zaproponowanym przez akcjonariusza Powszechne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pomorska Sp. z o.o.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5055 +0,57%  +2,55gr
  • USD dolar 3,8359 +1,04%  +3,96gr
  • GBP funt 4,9195 +0,89%  +4,36gr
  • CHF frank 4,1902 +0,82%  +3,42gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm